Kungörelse (1968:536) om ny internationell signalbok för sjöfarten

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
1968-11-15
Ändring införd
SFS 1968:536
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att den av Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen (IMCO) år 1965 godkända internationella signalboken (ISB 1965) från och med den 1 april 1969 skall användas, dels på svenskt örlogsfartyg enligt föreskrifter som meddelas av Kungl. Maj:t, dels på övriga svenska fartyg som skall vara utrustade med internationell signalbok.
Kungörelsen den 10 november 1933 (nr 610) angående ny internationell signalbok skall samtidigt upphöra att gälla.

Ändringar

Kungörelse (1968:536) om ny internationell signalbok för sjöfarten