Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:716) om ersättning till läkare i allmän tjänst för undersökning rörande alkoholpåverkan m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1968-11-29
Ändring införd
SFS 1968:716
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I allmän tjänst anställd läkare, som på begäran av polisman utför undersökning för att utröna om en för brott misstänkt person är påverkad av alkohol eller annat ämne äger för undersökningen jämte utlåtande uppbära arvode med 50 kronor. Utföres undersökningen på söndag eller annan helgdag, på annan vardag än lördag före klockan 8.00 eller efter klockan 19.00 eller på lördag eller midsommar-, jul- eller nyårsafton före klockan 8.00 eller efter klockan 15.00, är arvodet dock 75 kr.
Resa i samband med undersökningen ersättes enligt de grunder som gäller för provinsialläkare i statens tjänst.
Ersättning enligt denna kungörelse utgår av statsmedel.

Ändringar

Kungörelse (1968:716) om ersättning till läkare i allmän tjänst för undersökning rörande alkoholpåverkan m.m.

Ändring, SFS 2002:231

Omfattning
upph.