Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:736) om omhändertagande av djur, m.m.;

Version: 1968:736

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1968-12-13
Ändring införd
SFS 1968:736 i lydelse enligt SFS 1983:622
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Enl. SFS1983:622 föreskrivs att i 2 - 4 §§ ordet "hälsovårdsnämnd" skall bytas ut mot "miljö- och hälsoskyddsnämnd" i motsvarande form.

1 §  När miljö- och hälsoskyddsnämnden gör anmälan enligt 14 § 2 mom. lagen (1944:219) om djurskydd, skall nämnden lämna en redogörelse för de omständigheter som föranlett anmälan. En sådan anmälan skall innehålla uppgifter om namn och postadress på den försumlige och, om inte denne är ägare av djuret eller djuren, ägarens namn och postadress. Förordning (1983:622).

5 §  Har polismyndigheten eller miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelat en tillsägelse enligt 17 § första stycket lagen (1944:219) om djurskydd och sker inte rättelse skall polismyndigheten respektive miljö- och hälsoskyddsnämnden genast anmäla detta till länsstyrelsen. Förordning (1983:622).

6 §  När polismyndigheten omhändertar ett djur, skall före eller omedelbart efter omhändertagandet en legitimerad veterinär tillkallas för att besiktiga djuret. Vid besiktningen skall protokoll föras.

[S2]Efter besiktningen skall veterinären avge ett yttrande om det vidare förfarandet med djuret.

9 §  Sedan länsstyrelsens beslut om omhändertagandet vunnit laga kraft och besiktningen och värderingen ägt rum, skall polismyndigheten skyndsamt besluta hur det skall förfaras med djuret. Beslutet skall antecknas i ett diarium eller på annat sätt. Ägaren skall om möjligt genast underrättas om beslutet.

[S2]Har polismyndigheten beslutat att djuret skall säljas, skall ägaren beredas tillfälle att inom viss tid anskaffa en köpare som polismyndigheten kan godta.

[S3]Innebär beslutet att djuret skall säljas eller dödas och har polismyndigheten anledning att anta att ägaren önskar föra talan mot beslutet bör detta inte verkställas förrän minst en vecka förflutit från dagen för beslutet. Detta gäller dock inte om djurets tillstånd eller omständigheterna i övrigt påkallar att djuret dödas omedelbart.

Ändringar

Kungörelse (1968:736) om omhändertagande av djur, m.m.

Förordning (1979:821) om ändring i kungörelsen (1968:736) om omhändertagande av djur, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 5, 6, 9 §§

Förordning (1983:622) om ändring i kungörelsen (1968:736) om omhändertagande av djur, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1-5 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Ändring, SFS 1988:539

  Omfattning
  upph.