Upphävd författning

Statskontorets cirkulär (1968:773) om överlämnande av donations- och liknande medel till förvaltning hos statskontorets fondbyrå

Departement
Statskontoret
Utfärdad
1968-12-20
Ändring införd
SFS 1968:773
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I brev 28.6. 1968 till statskontoret har Kungl. Maj:t dels förordnat att av statskontorets fondbyrå förvaltade donationsfonders kapitaltillgångar skall sammanföras under en gemensam placeringsfond i huvudsaklig överensstämmelse med 1956 års fondutrednings förslag (SOU 1959:29) dels föreskrivit att de medel som är placerade i den gemensamma placeringsfonden får placeras i
  1. fullgoda inhemska obligationer,
  2. andra skuldförbindelser,
för vilka staten, kommun eller annan därmed jämförlig samfällighet här i landet svarar som löftesman eller garant,
för vilka säkerheten utgöres av obligationer som anges under a) eller av inteckning i jordbruks-, affärs- eller bostadsfastighet eller tomträtt till sådan fastighet inom sjuttiofem procent av ett av ämbetsverket efter expertvärdering godkänt uppskattningsvärde av den fasta egendomen eller tomträtten eller mot borgen av svenskt bankaktiebolag
c) fordringar hos riksbanken, riksgäldskontoret, svenskt bankaktiebolag, svensk sparbank, postbanken eller centralkassa för jordbrukskredit,
  1. aktier eller förlagsbevis, som är noterade på Stockholms fondbörs.
Ett särskilt expertråd för frågor om medelsplacering m.m. skall inrättas.
Enligt nämnda kungl. brev skall donations- och liknande medel som förvaltas av annan statsmyndighet kunna överlämnas till förvaltning i den gemensamma placeringsfonden efter överenskommelse mellan myndigheten och statskontoret.
Statskontoret får med anledning därav medela följande.
Överlämnandet av medel till förvaltning i den gemensamma placeringsfonden kan avse en donationsfonds samtliga tillgångar eller en del av dessa. Nuvarande placeringsobjekt torde i de flesta fall kunna överlämnas i befintligt skick.
Myndighet som överlämnat fondmedel till förvaltning skall även efter överlämnandet upptaga vederbörande fond till redovisning i sina räkenskaper.
Förvaltningen av överlämnade medel omfattar i huvudsak åtgärder för placering, bevakning och förräntning av medlen.
Överlämnade medel invärderas i den gemensamma placeringsfonden nästföljande 1.7. Varje donations medel erhåller därvid ett för varje budgetår bestämt andelstal i fonden, vilket blir bestämmande för donationen tillkommande avkastning för budgetåret.
För disposition tillgänglig avkastning utbetalas snarast möjligt efter varje budgetårs utgång, såvida inte annat överenskommes mellan myndigheten och statskontorets fondbyrå.
Överlämnade medel förvaltas utan särskilda kostnader för vederbörande myndighet.
Myndighet, som förvaltar donations- och liknande medel och vill överlämna dessa medel till förvaltning i den gemensamma placeringsfonden, bör skriftligen göra anmälan härom till statskontorets fondbyrå (V:a Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm) i god tid före avsedd tidpunkt för invärdering i fonden.

Ändringar

Statskontorets Cirkulär (1968:773) om överlämnande av donations- och liknande medel till förvaltning hos Statskontorets fondbyrå

Ändring, SFS 1998:140

    Omfattning
    upph.