Upphävd författning

Cirkulär (1969:495) till statsmyndigheterna med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1969-09-05
Ändring införd
SFS 1969:495 i lydelse enligt SFS 1975:303
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan finns inte med här.
Den i Haag den 15 november 1965 dagtecknade konventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur träder i kraft för Sveriges del den 1 oktober 1969. Uppgift om vilka främmande stater som är anslutna till konventionen lämnas i kungörelsen (1965:479) om främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp m.m.
I förhållandet mellan stater som är anslutna till konventionen införes ett nytt system för översändande av delgivningsframställningar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Enligt konventionen skall i varje konventionsstat utses ett centralt organ med uppgift att mottaga utländska delgivningsframställningar och att vidtaga därav föranledda åtgärder. I Sverige har utrikesdepartementet utsetts till centralt organ enligt konventionen. Framställning om delgivning i konventionsstat sändes av ansökande myndighet direkt till centralorganet i den stat där den som sökes för delgivning är bosatt eller eljest uppehåller sig. Framställningen avfattas enligt formulär, vars engelska och franska texter har fastställts i konventionen.
Med anledning av Sveriges tillträde till konventionen har Kungl. Maj:t funnit gott föreskriva följande.
Önskar domstol att handling i mål eller ärende av civil eller kommersiell natur skall delges i annan konventionsstat än Danmark, Finland eller Norge, göres framställning därom till centralorganet i vederbörande stat. Framställningen avfattas på tryckt blankett enligt härvid fogade formulär. /n1/ Måste översättare anlitas, betalas kostnaden härför av domstolen. Betalningen verkställes i den ordning som är föreskriven beträffande kostnad för domstolsdelgivning som bestrides av domstol. Motsvarande gäller kostnad för verkställandet av delgivningen i utlandet. Cirkulär (1975:303).
//n1// Formulären är uteslutna här.
Önskar annan statlig myndighet än domstol att handling i mål eller ärende av civil eller kommersiell natur skall sändas till utomnordisk stat för delgivning, skall myndigheten vända sig till utrikesdepartementet. Cirkulär (1975:303).
Framställning om delgivning i Danmark, Finland eller Norge göres direkt hos den myndighet i den andra staten som är behörig att ombesörja delgivningen. Närmare bestämmelser härom finns i cirkuläret (1975:301) till statsmyndigheterna angående inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning. Cirkulär (1975:303).
Närmare anvisningar om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning enligt konventionen meddelas av ministern för utrikes ärendena.

Ändringar

Cirkulär (1969:495) till statsmyndigheterna med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Ändring, SFS 2013:982

Omfattning
upph.