Upphävd författning

Kungörelse (1970:406) om garanti för obligationslån

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-06-17
Ändring införd
SFS 1970:406
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott ge till känna, att Kungl. Maj:t /k/ dels /-k/ fastställt fullmäktiges i riksgäldskontoret beslut att utfärda fyra obligationslån enligt följande uppställning, /k/ dels /-k/ meddelat garanti för dessa lån på sammanlagt nominellt två miljarder trehundraåttioen miljoner åttahundratrettiotusenetthundra kronor.
ObligationslånLånebelopp
Svenska statens 7 1/4 % obligationslån den 20 januari 1970900 000 000
Svenska statens 7 1/4 % obligationslån den 19 maj 1970800 000 000
1969 års sparobligationslån306 830 100
1970 års premieobligationslån375 000 000

Ändringar

Kungörelse (1970:406) om garanti för obligationslån

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.