Upphävd författning

Förordning (1970:44) om kontroll över betalning av tilläggspensionsavgift;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1970-01-30
Ändring införd
SFS 1970:44 i lydelse enligt SFS 1992:1677
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För bevakning av att tilläggspensionsavgift, som uppbärs enligt uppbördslagen (1953:272), betalas inom den tid som anges i 29 § andra stycket nämnda lag, skall iakttas vad som nedan föreskrivs. Förordning (1984:901).

2 §  Skattemyndigheten upprättar bevakningslista i två exemplar över försäkrade för vilka tilläggspensionsavgiften vid debiteringen av slutlig skatt överstiger till skattemyndigheten erlagd preliminär och kvarstående skatt. Båda exemplaren skall sändas till kronofogdemyndigheten senast den 31 juli året näst efter taxeringsåret. Förordning (1990:1258).

3 §  Ingår tilläggspensionsavgift i tillkommande skatt och överstiger den totala tilläggspensionsavgiften för inkomståret summan av preliminär, kvarstående och tillkommande skatt som har betalats inom åtta månader efter utgången av den månad, då underrättelse om debitering av avgiften meddelades den försäkrade, skall skattemyndigheten omedelbart lämna uppgift om detta till kronofogdemyndigheten.

[S2]Uppgift enligt första stycket skall lämnas på blankett enligt formulär som fastställs av riksförsäkringsverket. Förordning (1990:1258).

4 §  Innan bevakningslista enligt 2 § eller uppgift enligt 3 § sändes till kronofogdemyndighet antecknar skattemyndigheten på handlingen sådan preliminär A-skatt som tillgodoräknats den skattskyldige efter debitering av slutlig skatt. Förordning (1990:1258).

5 §  Kronofogdemyndigheten antecknar på bevakningslista enligt 2 § sådan preliminär F-skatt, särskild A-skatt och kvarstående skatt som efter restföring erlagts före utgången av september månad året näst efter taxeringsåret. Ett exemplar av bevakningslistan skall därefter sändas till skattemyndigheten senast den 20 oktober året näst efter taxeringsåret.

[S2]På uppgift enligt 3 § antecknar kronofogdemyndigheten sådan tillkommande skatt som efter restföring erlagts inom åtta månader efter den månad då underrättelse om debitering av avgiften meddelades den försäkrade. Uppgiften skall återställas till skattemyndigheten inom tre veckor efter utgången av tid som nyss sagts.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena om anteckning på bevakningslista eller uppgift skall också tillämpas på preliminär A-skatt, som g ottskrivits den skattskyldige enligt 27 § 2 mom. uppbördslagen (1953:272). Förordning (1992:1677).

6 § har upphävts genom förordning (1990:1258).

7 §  Sker på grund av att tilläggspensionsavgift icke till fullo erlagts inom föreskriven tid omdebitering av den försäkrades slutliga eller tillkommande skatt med uteslutande av tilläggspensionsavgiften, skall skattemyndigheten underrätta den allmänna försäkringskassan om omdebiteringen. Sådan underrättelse lämnas på blankett enligt formulär som fastställes av riksförsäkringsverket. Förordning (1990:1258).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1970:44) om kontroll över betalning av tilläggspensionsavgift

Förordning (1984:901) om ändring i kungörelsen (1970:44) om kontroll över erläggande av tilläggspensionsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter för år 1984 eller tidigare år.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1986:1361) om ändring i förordningen (1970:44) om kontroll över betalning av tilläggspensionsavgift

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1990:1258) om ändring i förordningen (1970:44) om kontroll över betalning av tilläggspensionsavgift

  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1992:1677) om ändring i förordningen (1970:44) om kontroll över betalning av tilläggspensionsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om preliminär skatt som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Ändring, SFS 1997:750

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning skall dock fortfarande tillämpas i fråga om skatt, ränta eller avgift enligt uppbördslagen eller lagen om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.
  Omfattning
  upph.