Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:696) om skyldighet att lämna försäkran i ärende rörande förtidsinlösen av vissa statsobligationer

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-11-27
Ändring införd
SFS 1970:696
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I ärende om förtidsinlösen av sådana statsobligationer som avses i Kungl. Maj:ts proposition nr 151 till 1970 års riksdag angående begränsad förtidsinlösen av vissa av svenska statens obligationslån skall sökanden lämna skriftlig försäkran på heder och samvete att han eller han och hans fångesman innehaft obligationerna under den tid som uppgivits i ansökan.
Försäkran lämnas på blankett enligt formulär som fastställes av riksgäldskontoret.

Ändringar

Kungörelse (1970:696) om skyldighet att lämna försäkran i ärende rörande förtidsinlösen av vissa statsobligationer

Förordning (1989:247) om upphävande av kungörelsen (1970:696) om skyldighet att lämna försäkran i ärende rörande förtidsinlösen av vissa statsobligationer

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1989-07-01