Upphävd författning

Kungörelse (1970:769) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-12-11
Ändring införd
SFS 1970:769
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagor finns inte med här.
Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370), 20 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, funnit gott förordna, /k/ dels /-k/ att ett mellan Sverige och Österrike den 14 maj 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, vilket avtal genom protokoll den 6 april 1970 mellan samma stater erhållit den ändrade lydelse som framgår av bilaga 1 till denna kungörelse, skall lända till efterrättelse för Sveriges del, /k/ dels /-k/ att vid tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är fogade till kungörelsen som bilaga 2. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.)

Ändringar

Kungörelse (1970:769) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Ändring, SFS 1992:858

    Omfattning
    upph.