Upphävd författning

Kungörelse (1971:1013) om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsregistrering

Version: 1991:1597

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
SFS 1971:1013 i lydelse enligt SFS 1991:1597
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ärende, som avses i 1 § första stycket förordningen (1908:74) angående jordregister, prövas av statens lantmäteriverk.

2 §  Har lantmäteriverket meddelat förordnande enligt 1 § första stycket förordningen (1908:74) angående jordregister eller enligt 1 § stadsregisterkungörelsen (1971:1010), skall lantmäteriverket, sedan förordnandet vunnit laga kraft, sända avskrift av förordnandet och kopia av därvid fogad karta till kammarkollegiet, den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, inskrivningsmyndigheten, fastighetsregistermyndigheten och fastighetsbildningsmyndigheten. Förordning (1991:1597).

[S2]3 § har upphävts genom denna förordning (1990:259).

Ändringar

Kungörelse (1971:1013) om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsregistrering

Förordning (1990:259) om ändring i kungörelsen (1971:1013) om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsregistrering

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:1597) om ändring i kungörelsen (1971:1013) om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsregistrering

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Ändring, SFS 2000:308

Omfattning
upph.