Kungörelse (1971:1065) om viss underrättelseskyldighet i mål angående förrättning enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TP
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
SFS 1971:1065
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Har besvär anförts över domstols avgörande i mål som avses i 38 § lagen (1939:608) om enskilda vägar, skall domstolen underrätta dem, till vilka avskrift av avgörandet skall sändas enligt 39 § samma lag.

Ändringar

Kungörelse (1971:1065) om viss underrättelseskyldighet i mål angående förrättning enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar