Kungörelse (1971:526) om efterlevande makes pensionsrätt enligt äldre statliga familjepensionsbestämmelser

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1971-06-30
Ändring införd
SFS 1971:526
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har, med stöd av riksdagens beslut, funnit gott förordna, att vad i författning som utfärdats före ikraftträdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) föreskrivits om viss högsta levnadsålder vid äktenskaps ingående som villkor för efterlevande makes rätt till familjepensionsförmån ej skall tillämpas för tid efter utgången av juni 1971, om maken genom äktenskapet har förlorat rätten till familjepension, som utgått på grund av statliga pensionsbestämmelser, eller tidigare har varit gift med arbetstagaren, innan denne överskridit åldersgränsen.

Ändringar

Kungörelse (1971:526) om efterlevande makes pensionsrätt enligt äldre statliga familjepensionsbestämmelser