Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:439) om upphävande av vissa bestämmelser om inskränkning i rätt att uppbära pension

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1972-06-30
Ändring införd
SFS 1972:439
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med stöd av riksdagens beslut, funnit gott förordna, att vad i allmänna tjänstepensionsreglementet (1947:416) eller annan författning föreskrives om inskränkning i rätt att uppbära pension, när pensionstagaren undergår direkt ådömt frihetsstraff, är föremål för åtgärd som förklarats skola träda i stället för sådant straff eller avtjänar ådömt tvångsarbete, ej skall tillämpas för tid efter utgången av juni 1972.

Ändringar

Kungörelse (1972:439) om upphävande av vissa bestämmelser om inskränkning i rätt att uppbära pension

Förarbeten
Prop. 1972:82

Ändring, SFS 1988:1159

    Omfattning
    upph.