Upphävd författning

Kungörelse (1973:138) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande medborgare i vissa främmande stater

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1973-03-02
Ändring införd
SFS 1973:138
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Medborgare i Japan eller i stat, ansluten till den europeiska bosätt ningskonventionen den 13 december 1955, samt medborgare i stat, ansluten till någon av de i Haag den 17 juli 1905 och den 1 mars 1954 dagtecknade konventionerna angående vissa till civilprocessen hörande ämnen eller i förhållande till vilken konventionen den 28 augusti 1930 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur är tillämplig, skall i fråga om rätt till allmän rättshjälp vara likställd med svensk medborgare. Detsamma skall gälla beträffande medborgare i stat, ansluten till den i New York den 20 juni 1956 dagtecknade konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet, om han är kärande eller sökande i mål eller ärende angående underhållsbidrag, vilket anhängig gjorts genom utrikesdepartementets förmedling enligt konventionens bestämmelser. Kungörelse (1973:525).

Ändringar

Kungörelse (1973:138) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande medborgare i vissa främmande stater

Ändring, SFS 1973:525

    Omfattning
    ändr.; omtryck

Ändring, SFS 1988:123

    Omfattning
    upph.