Upphävd författning

Kungörelse (1973:698) om försäkran angående frihet från vissa äktenskapshinder

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-08-10
Ändring införd
SFS 1973:698
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Skriftlig försäkran som man och kvinna enligt 3 kap. 3 § giftermålsbalken har att avge i samband med hindersprövning skall vara avfattad enligt formulär som riksskatteverket fastställer. Om den som avger försäkran ej personligen avlämnar handlingen till pastorsämbetet, skall hans underskrift vara styrkt med vittnen.
Blankett för försäkran tillhandahålles av pastorsämbetet.

Ändringar

Kungörelse (1973:698) om försäkran angående frihet från vissa äktenskapshinder

Ändring, SFS 1987:1015

    Omfattning
    upph.