Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:117) om upphävande av vissa författningar om pensionsförmåner m.m.

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1974-03-22
Ändring införd
SFS 1974:117
Ikraft
1974-04-16
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t förordnar att följande författningar skall upphöra att gälla en vecka efter den dag, då denna kungörelse enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, nämligen
  1. kungörelsen (1918:662) angående löne- och pensionsreglering för lärarpersonalen vid statens folkskoleseminarier,
  2. kungörelsen (1937:845) angående ikraftträdande av allmänna familjepensionsreglementet för tullverket,
  3. kungörelsen (1942:45) angående undantag i vissa fall från gällande bestämmelser om åldersgräns för anställning i statens tjänst m.m.,
  4. kungörelsen (1943:19) angående villkor för godkännande av reglering av vissa i reglementet den 31 december 1919 (nr 878) för statens pensionsanstalt avsedda barnmorskebefattningar,
  5. kungörelsen (1953:193) om rörligt tillägg å vissa pensioner m.m.,
  6. kungörelsen (1964:738) om förtidspension för vissa anställningshavare i samband med statens övertagande av huvudmannaskapet för polisväsendet m.m.

Ändringar

Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:117) om upphävande av vissa författningar om pensionsförmåner m.m.

    Ikraftträder
    1974-04-16