Upphävd författning

Cirkulär (1974:450) till vissa statsmyndigheter om målen för den statliga kulturpolitiken

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Ändring införd
SFS 1974:450
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Genom riksdagens beslut med anledning av prop. 1974:28 angående den statliga kulturpolitiken har fastställts mål för denna politik. (KrU 1974:15; rskr 248).
Kungl. Maj:t anbefaller härmed berörda statsmyndigheter att i sin verksamhet i tillämpliga delar beakta de mål för den statliga kulturpolitik som sålunda fastställts.

Ändringar

Cirkulär (1974:450) till vissa statsmyndigheter om målen för den statliga kulturpolitiken

Förordning (1997:662) om upphävande av Kungl. Maj:ts cirkulär (1974:450) till vissa statsmyndigheter om målen för den statliga kulturpolitiken

    Omfattning
    upph.