/r1/ Socialstyrelsens narkotikaförteckningar (1974:712);

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1974-07-17
Ändring införd
SFS 1974:712 i lydelse enligt SFS 1976:104
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Enligt i Kungl. Maj:ts narkotikaförordning (1962:704) givet bemyndigande har socialstyrelsens upprättat följande förteckningar över narkotika.
 1. Med narkotika förstås
  1. ämnen och droger, som är upptagna i förteckningarna I, II och III, förekommande stereoisomerer (med undantag för dextrometorfan och dextrorfan), estrar och etrar av dessa ämnen samt förekommande salter av nämnda ämnen, stereoisomerer, estrar och etrar, oavsett om varorna utgör naturprodukter eller är syntetiskt framställda;
  2. ämnen, som är upptagna i förteckningarna IV och V, samt förekommande salter av dessa ämnen;
  3. beredningar - med nedan nämnda undantag - som innehåller eller är framställda av under a) nämnda varor;
  4. beredningar, som innehåller under b) nämnda ämnen enbart eller i blandning med varandra, samt andra beredningar, innehållande dessa ämnen, i den mån socialstyrelsen så föreskrivit.
 2. Till narkotika hänföres icke
  1. beredningar av opium eller morfin, som innehåller högst 0,2 procent morfin, beräknat som vattenfri morfinbas, i blandning med ett eller flera andra terapevtiskt verksamma, icke narkotiska ämnen;
  2. beredningar, som innehåller högst 0,1 procent kokain, beräknat som kokainbas, i blandning med ett eller flera andra terapevtiskt verksamma, icke narkotiska ämnen;
  3. beredningar, som i varje enkeldos innehåller högst 100 milligram av ett i förteckning III upptaget ämne i blandning med en eller flera andra ingredienser och högst 2,5 procent i ej doserade beredningar;
  4. beredningar av difenoxin, som i varje enkeldos ej innehåller mer än 0,5 milligram difenoxin och en mängd atropinsulfat, som motsvarar minst fem procent av difenoxindosen;
  5. beredningar av difenoxylat, som i varje enkeldos ej innehåller mer än 2,5 milligram difenoxylat, beräknat som bas, och en mängd atropinsulfat, som motsvarar minst en procent av difenoxylatdosen.
  6. beredningar av propiram, som i varje enkeldos ej innehåller mer än 100 mg propiram i blandning med minst samma mängd metylcellulosa.
NFN efter ett namn betyder, att detta fastställts av Nordiska farmakopénämnden; INN efter ett namn betyder, att detta föreslagits eller rekommenderats av WHO. Socialstyrelsens kungörelse (1976:104).
Förteckning I
Cannabis, varmed förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset icke blivit extraherat. Cannabisharts, varmed förstås det från cannabisväxten insamlade hartset antingen obehandlat eller renat. Extrakter och tinkturer av cannabis 2-Amino-1-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)propan (STP,DOM) N,N-Dietyl-(2-indolyl-(3)-etyl)amin (DET) 3-(2-Dimetylaminoetyl)indolol-(4) (psilocin) 3-(1,2-Dimetylheptyl)-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetra- hydro-6H-dibenso[b,d]pyranol-(1) (DMHP) N,N,-Dimetyl-(2-indolyl-(3)-etyl)amin (DMT) Heroin (diacetylmorfin) 3-Hexyl-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenso- [b,d]pyranol-(1) (parahexyl) Hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro- -6H-dibenso[b,d]pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocanna- binoler) Lysergidum NFN (LSD) Meskalin 3-Pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H- -dibenso[b,d]pyranol-(1) (tetrahydrocannabinoler) Psilocybinum NFN
Förteckning II
Acetorphinum AcetyldihydrokodeinNFN (6-acetoxi-3-metoxi-17-metyl-4,5-epoximorfinan)Dihydrocodeinum Dihydromorfin (3,6-dihydroxi-17-metyl-4,5-epoximorfinan)NFN
Acetylmethadolum Aethylmethylthiambutenum Allylprodinum Alphacetylmethadolum Alphameprodinum Alphamethadolum Alphaprodinum Amfepramonum Amphetaminum Anileridinum Bensylmorfin(3-bensylmorfin)NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN överföras i ekgonin eller kokainDimenoxadolum Dimethylthiambutenum (--)-1-Dimetylamino-1,2-difenyletan (SPA) Dioxaphetyli butyras Diphenoxylatum Dipipanonum Drotebanolum Ekgonin samt estrar och derivat därav, som kanNFN NFN INN NFN NFN NFN
Benzethidinum Betacetylmethadolum Betameprodinum Betamethadolum Betaprodinum Bezitramidum Bimethadolum(Dimepheptanolum INN)NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFNEtonitazinum Etorphinum Etoxeridinum Etylamfetamin (2-etylamino-1-fenylpropan) Fentanylum (1-Fenyl-1-piperidyl-(2)- -metyl)acetatNFN NFN NFN NFN
Clonitazinum Cocainum Codoximum Desomorphinum Dexamphetaminum Dextromoramidum Diaethylthiambutenum Diampromidum Difenoxinum Koncentrat av vallmohalm Levometorphanum Levomoramidum Levophenacylmorphanum Levorphanolum Metadonintermediat(2,2-difenyl-4-dimetylaminopentannitril)NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN Phenampromidum NFN NFN NFN NFN (Phenmetrazinum INN) Phenomorphanum PhenoperidinumFurethidinum Hydroconum (Hydrocodonum INN) Hydromorphinolum Hydromorphonum Hydroxiamfetamin Isomethadonum Ketobemidonum Kokablad Phenazocinum Phencyclidinum Phendimetrazinum PhenmetralinumNFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN
Metazocinum Methadonum Methamphetaminum Methyldesorphinum Methyldihydromorphinum Methylphenidatum Metoponum Moramidintermediat(2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolinosmörsyra)NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFNPhenterminum Piminodinum Pipradrolum Piritramidum Proheptazinum Properidinum Propylhexedrinum Racemethorphanum Racemoramidum RacemorphanumNFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN
Morfinmetylbromidoch andra morfinderivat med femvärdigt kväveThebaconum Thebainum (3,6-dimetoxi-17-metyl-NFN
Morfin-N-oxid Morpheridinum Morphinum Myrophinum Nicomorphinum Noracymethadolum Norlevorphanolum Normethadonum Normorphinum Norpipanonum Opium Oxiconum(Oxycodonum INN)-4,5-epoximorfinadienNFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN-(6,8)) Trimeperidinum Förteckning III Aethylmorphinum Codeinum Nicocodinum Nicodicodinum Norcodeinum Pholcodinum PropiramumNFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN NFN
Oximorphonum Oxipethidinum(Hydroxypethidinum INN)NFN NFNFörteckning IV Allypropymalum Butenemalum ChlordiazepoxidumNFN NFN NFN
Pethidinum Petidinintermediat A(4-fenyl-1-metylpiperidinkarbonitril-(4))NFN Clonazepamum Diallymalum DiazepamumClomethiazolumNFN NFN NFN NFN
Petidinintermediat B(etyl-(4-fenylpiperidinkarboxylat-4)))Dikalii chlorazepas Glutethimidum HeptamalumNFN NFN NFN
Petidinintermediat C(4-fenyl-1-metylpiperidinkarboxylsyra-4))Hexapropymatum Hexamalum Meballymalum MebumalumNFN NFN NFN NFN
PhenadoxonumNFN Nitrazepamum Oxazepamum PentymalumMeprobamatumNFN NFN NFN NFN
Förteckning VEtklorvynol (3-etyl-1
Chlorali hydrasNFN-klorpenten-(1)-in-(4)-
ChloralodolumNFN-ol-(3))
DiemalumNFNMethaqualonumNFN
EnallynymalumNFNMethylpentynolumNFN
EnhexymalumNFNMethyprylonumNFN
EnphenemalumNFNPhenemalumNFN
EthinamatumNFNTybamatumNFN
Socialstyrelsens kungörelse (1975:665).

Ändringar

Socialstyrelsens Narkotikaförteckningar (1974:712)

Ändring, SFS 1975:665

  Omfattning
  ändr.

Socialstyrelsens Kungörelse (1976:104) om tillägg till socialstyrelsens narkotikaförteckningar (1974:712)

  Omfattning
  ny 2 f p