Upphävd författning

Cirkulär (1975:301) till statsmyndigheterna angående inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning;

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1975-05-29
Ändring införd
SFS 1975:301
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge har den 26 april 1974 undertecknat en överenskommelse om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning. Överenskommelsen träder i kraft den 1 juli 1975 i förhållandet mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge och den 22 juli 1975 i förhållandet mellan Sverige och Island. Cirkulär (1975:616)
Enligt artikel 1 i överenskommelsen sker framställning om delgivning och bevisupptagning (rättshjälp) genom direkt skriftväxling mellan berörda statliga myndigheter i de fördragsslutande staterna. Med statlig myndighet likställes för Finlands del rådstuvurätt, magistrat, stadsfiskal och stadsfogde. Framställning om rättshjälp och handling, som bifogas framställningen, skall enligt artikel 2 vara avfattad på svenska, danska eller norska språket eller åtföljas av bestyrkt översättning till något av dessa språk. Detsamma gäller bevis om del givning eller annan handling, som föranletts av delgivningsframställning. Avser framställningen delgivning är översättning av den handling som skall delges ej nödvändig, om den som sökes för delgivning frivilligt mottager handlingen. Om det är försvarligt från rättssäkerhetssynpunkt, får myndighet även i annat fall efterkomma framställning om delgivning, som ej är åtföljd av översättning. Enligt artikel 3 avfattas protokoll och andra handlingar angående verkställd bevisupptagning på språket i den stat där åtgärden vidtagits. Har handlingarna avfattats på annat språk än svenska, danska eller norska, skall på begäran av den stat som har gjort framställningen översättning ske till något av dessa språk. Enligt artikel 4 skall kostnad för rättshjälp bestridas av den stat där åtgärden vidtages. Kostnad för annan sakkunnigbevisning än blodundersökning får dock återkrävas från den stat som har gjort framställningen. Motsvarande gäller om framställning om rättshjälp eller begäran om översättning enligt artikel 3 medför avsevärd kostnad för översättning till eller från annat språk än svenska, danska eller norska.
Framställning om rättshjälp i */k/ Danmark */-k/ kan i både tvistemål och brottmål sändas till domstolen i den domkrets, där den som sökes för delgivningen eller bevisupptagningen är bosatt eller uppehåller sig (i Köpenhamn, Århus, Odense och Aalborg till praesidenten för vederbörande by- eller herredsret). Framställning om delgivning eller bevisupptagning i brottmål bör emellertid sändas till politimesteren (i Köpenhamn politidirektören och på Färöarna landfogeden) i den politikrets, där den som sökes för delgivningen eller bevisupptagningen är bosatt eller uppehåller sig. Saknas kännedom om i vilken dom- eller politikrets den som skall sökas för delgivning eller bevisupptagning är bosatt eller uppehåller sig, eller föreligger eljest anledning därtill, kan framställningen sändas till justitsministeriet. Framställning om delgivning eller bevisupptagning på Grönland bör tills vidare i både tvistemål och brottmål sändas till ministeriet for Grönland, Köpenhamn, som ombesörjer att framställningen vidarebefordras till vederbörande grönländska myndighet.
Framställning om delgivning i */k/ Finland*/-k/ sändes till den länsstyrelse inom vars område den som sökes för delgivning är bosatt eller uppehåller sig. Saknas kännedom om var den som skall sökas för delgivning är bosatt eller uppehåller sig, får framställningen sändas till länsstyrelsen i Nylands län. Framställning om bevisupptagning sändes till den härads- eller rådstuvurätt inom vars domkrets den som skall höras eller vidtaga annan åtgärd är bosatt eller uppehåller sig. Saknas kännedom om var den som skall sökas för bevisupptagning är bosatt eller uppehåller sig, får framställningen sändas till justitieministeriet.
Framställning om delgivning eller bevisupptagning i */k/ Island*/-k/ sändes till vederbörande herreds- eller byret. Cirkulär (1975:616)
Framställning om delgivning eller bevisupptagning i */k/ Norge*/-k/ sändes till vederbörande herreds- eller byrett. Framställning om delgivning i brottmål bör sändas till vederbörande politimester.
Om det är ovisst till vilken myndighet i annat nordiskt land fram ställning om delgivning eller bevisupptagning i det särskilda fallet bör riktas, kan upplysning erhållas hos utrikesdepartementets rättsavdelning. Cirkulär (1975:616).

Ändringar

Cirkulär (1975:301) till statsmyndigheterna angående inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning

Ändring, SFS 1975:616

    Omfattning
    ändr.

Ändring, SFS 1995:419

    Omfattning
    upph.