Upphävd författning

Lag (1975:494) om rätt för kommun och landstingskommun att lämna internationell katastrofhjälp;

Departement
Civildepartementet KOM
Utfärdad
1975-05-29
Ändring införd
SFS 1975:494
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kommun och landstingskommun får i samband med krig, farsot, översvämning, jordbävning, vulkanutbrott, torka eller liknande händelse i annat land eller återuppbyggnadsarbete efter sådan händelse bistå med utrustning som kommunen eller landstingskommunen kan avvara. Utrustning som nu sagts får också överlämnas till internationell hjälporganisation för att användas, om sådan händelse skulle inträffa.
Kommun eller landstingskommun som har beslutat att lämna bistånd med utrustning får i skälig omfattning anvisa medel för iordningsställande och transport av utrustningen samt tillhandahålla och svara för ersättning till personal som behövs för att utrustningen skall kunna tagas i bruk.

Ändringar

Lag (1975:494) om rätt för kommun och landstingskommun att lämna internationell katastrofhjälp

Förarbeten
Prop. 1975:84

Ändring, SFS 1991:901

    Omfattning
    upph.