Förordning (1975:607) med tillkännagivande av lydelsen av York-Antwerpen-reglerna 1974

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
SFS 1975:607
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Endast svenska texten till bilagan med här.
Regeringen tillkännager, att York-Antwerpen-reglerna 1974 har den lydelse i engelsk text och svensk översättning som framgår av bilaga till denna förordning. Den engelska texten äger vitsord.

Bilaga

York-Antwerpen-reglerna 1974
Tolkningsregel. Vid uppgörandet av gemensamt haveri skall följande littererade och numrerade regler tillämpas med uteslutande av varje med dem oförenlig lag eller praxis.
Gemensamt haveri uppgörs i enlighet med de littererade reglerna utom i de fall för vilka särskilda bestämmelser finns i de numrerade reglerna.
Regel A. En gemensamt-haveri-akt föreligger då -- och endast då -- en extraordinär uppoffring eller utgift avsiktligt och skäligen görs till gemensam räddning i syfte att bevara värden, som gemensamt är utsatta för fara på sjön.
Regel B. Uppoffringar och kostnader av gemensamt haveris natur bärs av de olika bidragande intressena efter nedan angivna grunder.
Regel C. Endast sådana förluster, skador eller kostnader, vilka är en direkt följd av gemensamt-haveri-akten ersätts såsom gemensamt haveri.
Såsom gemensamt haveri ersätts icke förlust eller skada på fartyg eller last genom dröjsmål, vare sig under resan eller därefter, såsom demurrage, och icke heller någon som helst indirekt förlust såsom förlust av marknad.
Regel D. Då den händelse, som gav anledning till uppoffringen eller utgiften, tillkommit genom vållande av någon av haveriintressenterna, föreligger icke desto mindre bidragsskyldighet, men detta skall inte inskränka någondera sidans möjlighet att åberopa sådant vållande.
Regel E. Den, som kräver ersättning i gemensamt haveri, har att visa att förlusten eller kostnaden är ersättningsgill såsom gemensamt haveri.
Regel F. Varje extra utgift, som trätt i stället för annan utgift, vilken skulle ha ersatts såom gemensamt haveri, skall anses vara gemensamt haveri och ersättas såsom sådant, utan hänsyn till den besparing som kan ha uppstått för andra intressen, men endast intill beloppet av den inbesparade gemensamt-haveri-utgiften.
Regel G. Med hänsyn till såväl rätten till ersättning som bidragsskyldigheten skall gemensamt haveri uppgöras på grundval av värdena vid den tid och på den ort, där resan slutar.
Genom denna regel avgörs icke, var dispaschen angående det gemensamma haveriet skall upprättas.
Regel I. Kast av last
Överbordkastning av last ersätts icke såsom gemensamt haveri, såvida icke samma last transporteras i överensstämmelse med erkänd sedvänja inom ifrågavarande slags fraktfart.
Regel II. Skada, förorsakad av kastning och uppoffring för det helas räddning.
Som gemensamt haveri ersätts skada som tillfogas fartyg och/eller last genom eller till följd av en uppoffring för det helas räddning liksom även skador av vatten som tränger ner genom ett fartygs luckor, när dessa öppnats för att verkställa kastning för det helas räddning, eller som tränger ner genom andra öppningar som gjorts i samma avsikt.
Regel III. Släckning av brand ombord
Skada som vid brandsläckning ombord tillfogas fartyg och/eller last genom vatten eller annorledes, däri inbegripet skada, som uppkommit genom att ett brinnande fartyg strandsatts eller borrats i sank, skall ersättas såom gemensamt haveri; dock ersätts icke skada av rök eller värme hur den än uppkommit.
Regel IV. Bortkapning av skadade fartygsdelar
Förlust eller skada uppkommen till följd av bortkapning av spillror eller delar av fartyget, vilka förut slagits loss eller måste anses förlorade till följd av sjöolycka, skall icke ersättas som gemensamt haveri.
Regel V. Frivillig strandning
När ett fartyg med avsikt sätts på grund för det helas räddning, vare sig fartyget i annat fall skulle drivit i land eller ej, skall därav uppkommande förlust eller skada ersättas som gemensamt haveri.
Regel VI. Bärgarlön
Utgifter som haveriintressent till följd av bärgning fått vidkännas på grund av kontrakt eller på annan grund skall ersättas i gemensamt haveri i den omfattning bärgningsåtgärderna vidtagits för att bevara värden som gemensamt var utsatta för fara på sjön.
Regel VII. Skada på maskineri och pannor
Skada som uppkommit på maskineri av något slag och på pannor vid försök att flottaga fartyg, som strandat och befinner sig i farlig belägenhet, skall ersättas såsom gemensamt haveri, när skadan bevisligen härleder sig från åtgärd, som företagits i avsikt att för det helas räddning bringa fartyget flott även med risk att lida dylik skada; men när fartyget är flott ersätts icke under några omständigheter såsom gemensamt haveri förlust eller skada som uppstått genom att fartygets framdrivningsmaskineri och pannor fått arbeta.
Regel VIII. Utgifter för att lätta strandat fartyg och skada som därav följt
När fartyget strandat och lossning av last, fartygets bränsle och /eller utrustningsartiklar sker såom en gmensamt-haveri-akt, skall de extra utgifterna för fartygets lättande, för pråmhyror och för återinlastning (om sådan ägt rum) ävensom därvid uppkommen förlust eller skada ersättas såsom gemensamt haveri.
Regel IX. Fartygsinventarier och utrustningsartiklar, använda till bränsle
Fartygsinventarier och/eller utrustningsartiklar, som oundgängligen måst användas till bränsle för det helas räddning i en nödsituation, skall ersättas såsom gemensamt haveri, då -- och endast då -- fartyget varit försett med ett tillräckligt förråd av bränsle; dock skall den uppskattade kvantitet bränsle, som eljest skolat förbrukas, beräknad efter gängse pris i fartygets sista avgångsort vid tiden för avgången, räknas det gemensamma haveriet till godo.
Regel X. Utgifter i nödhamn etc.
(a) När fartyget anlöpt en hamn eller ort såsom nödhamn eller återvänt till lastningsort till följd av sjöolycka, uppoffring eller andra extraordinära omständigheter, som gjort anlöpandet eller återvändandet nödvändigt för det helas räddning, skall utgifterna för anlöpandet av sådan hamn eller ort ersättas såsom gemensamt haveri; och när fartyget därifrån åter avgått med sin ursprungliga last eller en del därav, skall motsvarande utgifter för utgående från sådan hamn eller ort, vilka är en följd av sådant anlöpande, likaledes ersättas såsom gemensamt haveri.
När fartyget befinner sig i hamn eller ort såsom nödhamn och måste förflyttas till annan hamn eller ort emedan reparation icke kan utföras i den första hamnen eller orten, då skall bestämmelserna i denna regel tillämpas beträffande denna andra hamn eller ort som om den var nödhamn och kostnaderna för sådan förflyttning, inklusive provisoriska reparationer och bogsering, skall ersättas såsom gemensamt haveri. Bestämmelserna i Regel XI skall tillämpas på den förlängning av resan som föranletts av dylik förflyttning.
(b) Kostnaden för hantering ombord eller lossning av last, bränsle eller utrustningsartiklar, vare sig i lastningsort, orderplats eller nödhamn, skall ersättas såsom gemensamt haveri, när hanteringen eller lossningen var nödvändig för det helas räddning eller för att möjliggöra reparation av skada, som fartyget lidit genom uppoffring eller sjöolycka, förutsatt att reparationen vad nödvändig för att resan tryggt skulle kunna fullföljas utom i de fall då skadan på fartyget upptäcks i lastningsort eller orderplats utan att någon sjöolycka eller annan extraordinär händelse som äger samband med sådan skada inträffat under resan.
Kostnaden för hantering ombord eller lossning av last, bränsle eller utrustningsartiklar skall ej ersättas i gemensamt haveri om den uppkommit endast för omstuvning på grund av förskjutning under resan och sådan omstuvning icke är nödvändig för gemensam räddning.
(c) När kostnaden för hantering eller lossning av last, bränsle eller utrustningsartiklar är föremål för ersättning i gemensamt haveri, skall kostnaden för lagring inklusive skälig försäkringskostnad, återinlastning och stuvning av nämnda last, bränsle eller utrustningsartiklar likaledes ersättas såsom gemensamt haveri.
Om fartyget kondemneras eller icke fortsätter sin ursprungliga resa, skall lagringskostnader dock ersättas i gemensamt haveri endast fram till den tidpunkt då fartyget kondemneras eller resan avbryts eller fram till den tidpunkt då lossningen av lasten avslutas om kondemnation sker eller beslut om resans avbrytande träffas dessförinnan.
Regel XI. Besättningens hyror och underhåll jämte andra utgifter under anlöpande av och uppehåll i nödhamn etc.
(a) Skäliga kostnader för hyror och underhåll för befäl och besättning, jämte bränsle och utrustningsartiklar som förbrukats under förlängning av resan till följd av att fartyg anlöper en hamn eller ort såsom nödhamn eller återvänder till sin lastningsort, skall ersättas såsom gemensamt haveri, om utgifterna för anlöpande av dylik hamn eller ort ersätts i gemensamt haveri enligt Regel X (a).
(b) När fartyget anlöpt eller blivit uppehållet i någon hamn eller ort till följd av sjöolycka, uppoffring eller av annan extraordinär omständighet, som gjort detta nödvändigt för det helas räddning eller för att möjliggöra reparation av skador på fartyget förorsakade av uppoffring eller sjöolycka, då skall, om reparationen var nödvändig för att resan tryggt skulle kunna fullföljas, skäliga kostnader för hyror och underhåll för befäl och besättning under den tid det extra uppehållet i sådan hamn eller ort varar och intill dess fartyget är eller bort vara färdigt att fortsätta resan, ersättas såsom gemensamt haveri.
Då skada på fartyget upptäcks i lastningsort eller orderplats utan att någon sjöolycka eller annan extraordinär händelse som äger samband med sådan skada inträffat under resan, skall dock ej hyror och underhåll för befäl och besättning eller förbrukat bränsle och utrustningsartiklar under det extra uppehållet för reparation av sålunda upptäckta skador ersättas i gemensamt haveri, även om reparationerna är nödvändiga för att resan tryggt skall kunna fullföljas.
När fartyget kondemneras eller icke fortsätter sin ursprungliga resa skall hyror och underhåll för befäl och besättning samt förbrukat bränsle och utrustningsartiklar ersättas i gemensamt haveri endast fram till den tidpunkt då fartyget kondemneras eller resan avbryts eller fram till den tidpunkt då lossningen av lasten avslutas om kondemnation sker eller beslut om resans avbrytande träffas dessförinnan.
Bränsle och utrustningsartiklar som förbrukats under det förlängda uppehållet skall ersättas i gemensamt haveri, dock ej vad som förbrukats medan reparationer, som ej är ersättningsgilla i gemensamt haveri, utförts.
Hamnavgifter för tiden för det förlängda uppehållet skall likaledes ersättas i gemensamt haveri utom sådana avgifter som uteslutande föranletts av reparationer, vilka icke är ersättningsgilla i gemensamt haveri.
(c) I denna och övriga regler inbegrips under hyror alla utbetalningar till eller till förmån för befäl och besättning, vare sig dessa betalningar åligger redaren enligt lag eller enligt anställningsavtal.
(d) När ersättning för övertid betalas till befäl och besättning för underhållsarbeten på fartyget eller sådana reparationsarbeten, vilka icke är ersättningsgilla i gemensamt haveri, skall sådant övertidsarbete ersättas i gemensamt haveri endast intill det inbesparade beloppet av de utgifter, vilka skulle ha uppkommit och ersatts såsom gemensamt haveri, om sådant övertidsarbete icke tillgripits.
Regel XII. skada på lasten genom lossning etc.
Skada på eller förlust av last, bränsle eller utrustningsartiklar, vilken förorsakats av själva hanteringen, lossningen, uppläggningen, återinlastningen och stuvningen skall ersättas såsom gemensamt haveri, då -- och endast då -- kostnaderna för dessa åtgärder ersätts i gemensamt haveri.
Regel XIII. Avdrag å reparationskostnader
Reparationer som skall ersättas i gemensamt haveri skall icke underkastas avdrag för "nytt mot gammalt" då gammalt material eller gamla delar ersätts med nytt, såvida icke fartyget är över femton år gammalt, i vilket fall avdrag med en tredjedel skall göras. Avdragen skall bestämmas efter fartygets ålder räknat från den 31 december det år då nybyggnaden färdigställdes intill dagen för gemensamt-haveri-akten utom ifråga om isolering, livbåtar och liknande båtar, apparater och utrustning för kommunikation och navigering, maskineri och pannor, för vilka avdragen skall bestämmas efter åldern av de särskilda delar vartill de hänför sig.
Avdragen skall göras endast å kostnaden för nytt material eller nya delar när materialet eller delarna är färdiga att insättas i fartyget.
Inga avdrag skall göras för proviant, utrustningsartiklar, ankare eller ankarkättningar.
Torrdocks-, slip- och förhalningskostnader skall ersättas fullt.
Kostnaderna för rengöring, målning eller strykning av botten skall ej ersättas i gemensamt haveri såvida icke botten blivit målad eller struken inom tolv månader före gemensamt-haveri-akten, i vilket fall hälften av sådan kostnad skall ersättas.
Regel XIV. Provisoriska reparationer
Då provisoriska reparationer utförs på ett fartyg i en lastning-, order- eller nödhamn för gemensam räddning eller till avhjälpande av skada, förorsakad av uppoffring av gemensamt haveris natur, skall kostnaden för sådana reparationer ersättas såsom gemensamt haveri.
Då provisoriska reparationer av en skada som uppkommit genom olyckshändelse utförs endast för att möjliggöra resans fullbordande, skall kostnaden för sådana reparationer ersättas såsom gemensamt haveri utan hänsyn till den besparing som kan ha uppstått för andra intressen, men endast i den mån därigenom inbesparas utgift, som, om icke de provisoriska reparationerna utförts, skulle ha uppkommit och skulle ha ersatts såsom gemensamt haveri.
Intet avdrag för skillnad av "nytt mot gammalt" görs från kostnad för provisoriska reparationer, vilken ersätts såsom gemensamt haveri.
Regel XV. Förlust av frakt
Fraktförlust härrörande från skada på eller förlust av last skall ersättas såsom gemensamt haveri, när den förorsakats av en gemensamt-haveri-akt eller när skadan på eller förlusten av lasten ersätts såsom gemensamt haveri.
Från beloppet av den förlorade bruttofrakten skall avdragas kostnader, vilka fraktens ägare skulle haft att vidkännas för fraktens intjänande men vilka till följd av uppoffringen ej uppkommit.
Regel XVI. Ersättning för last som förlorats eller skadats genom uppoffring
Det ersättningsbelopp, som utgår i gemensamt haveri för skada på eller förlust av uppoffrad last skall motsvara den förlust, som uppkommit genom uppoffringen, beräknad efter värdet vid tiden för lossningen fastställt med ledning av den handelsfaktura mottagaren erhållit eller, om sådan ej finns, med ledning av avskeppningsvärdet. Värdet vid tiden för lossningen skall innefatta kostnaderna för försäkring och frakt, dock ej i den utsträckning annan än lastintressenten står risken för frakten.
Då sålunda skadad last försäljs, och skadans storlek icke annorledes överenskommits, skall den i gemensamt haveri ersättningsgilla förlusten utgöra skillnaden mellan behållningen av försäljningen och nettovärdet i oskadat skick beräknat såsom anges i regeln första stycke.
Regel XVII. Bidragande värden
Gemensamt haveri skall fördelas efter de verkliga nettovärden egendomen ägde vid resant slut, varvid dock lastens värde skall utgöra värdet vid tiden för lossningen fastställt med ledning av den handelsfaktura mottagaren erhållit eller, om sådan ej finns, med ledning av avskeppningsvärdet. Lastens värde skall innefatta kostnaden för försäkring och frakt, dock ej i den utsträckning annan än lastintressenten står risken för frakten, med avdrag för sådan förlust eller skada på lasten som uppkommit före eller under lossningen. Fartygets värde skall bestämmas utan hänsynstagande till den värdeökning eller värdeminskning som kan bero av det kontrakt om skeppslega (demise charter) eller tidscerteparti som må gälla för fartyget.
Till dessa värden skall läggas den ersättning i gemensamt haveri för uppoffrad egendom som ej redan ingår däri. Från för risk utsatta frakt- och passageraravgifter avdrages sådana kostnader och hyror till besättningen, som icke skulle ha uppkommit för fraktens intjänande i händelse fartyg och last totalt förlorats, när gemensamt-haveri-akten ägde rum, och vilka icke ersätts såsom gemensamt haveri. Likaledes avdrages från den bidragande egendomens värde alla kostnader, som å densamma uppstått efter gemensamt-haveri-akten med undantag av sådana kostnader, vilka ersätts såsom gemensamt haveri.
Då last försäljs innan den nått bestämmelseorten skall den bidraga på grundval av behållningen av försäljningen jämte eventuell ersättning i gemensamt haveri.
Passagerares resgods och personliga effekter, varå konossement ej utfärdats, skall icke bidraga till gäldande av gemensamt haveri.
Regel XVIII. Skada på fartyg
Det belopp, vilket skall ersättas såsom gemensamt haveri för skada eller förlust som drabbat fartyg, dess maskineri och/eller tillbehör och som föranletts av en gemensamt-haveri-akt skall beräknas sålunda:
(a) Då reparaion eller nyanskaffning sker:
Den verkliga och skäliga kostnaden för sådan reparation eller nyanskaffning, efter avdrag enligt Regel XIII.
(b) Då reparation eller nyanskaffning ej sker:
Den skäliga värdeminskning som föranleds av sådan skada eller förlust, dock ej utöver den uppskattade reparationskostnaden; men då fartyget gått totalt förlorat eller då kostnaden för reparation och skadan skulle överstiga värdet av fartyget efter reparation, skall ersättningen i gemensamt haveri utgöra skillnaden mellan det uppskattade värdet av fartyget i oskadat skick med avdrag för den uppskattade kostnaden för reparation av skada som icke är av gemensamt-haveri-natur och värdet av fartyget i skadat skick, vilket kan beräknas med ledning av behållningen av en everntuell försäljning.
Regel XIX. Oanmäld eller oriktigt angiven last */-k/
Skada på eller förlust av gods, som inlastats utan redarens eller hans ombuds vetskap, eller gods, som avsiktligt betecknats oriktigt vid avskeppningen, ersätts icke såsom gemensamt haveri, men sådant gods är bidragspliktigt, om det räddas.
Skada på eller förlust av gods, som vid avskeppningen avsiktligt angivits till ett lägre värde än det verkliga, skall ersättas såsom gemensamt haveri efter det angivna värdet, men sådant gods är bidragspliktigt efter sitt verkliga värde.
Regel XX. Anskaffande av penningmedel
En kommission av 2 % på andra gemensamt-haveri-utlägg än hyror och underhåll till befäl och besättning samt bränsle och utrustningsartiklar som icke förnyats under resan, ersätts såsom gemensamt haveri; men då medlen icke förskjutits av någon av haveriintressenterna, ersätts såsom gemensamt haveri nödvändig kostnad för anskaffande av de erforderliga medlen genom bodmerilån eller annorledes, eller förlust för ägare av gods, som sålts i samma syfte.
Kostnaden för försäkring av penningar, förskjutna till gäldande av gemensamt-haveri-utgifter, ersätts likaledes såsom gemensamt haveri.
Regel XXI. Ränta på utgifter ersatta i gemensamt haveri
Ränta på utgifter, uppoffringar och ersättningar, vilka blivit hänförda till gemensamt haveri, skall gottgöras efter en räntesats av 7 % om året till generaldispaschens dag, varvid hänsyn skall tagas till under tiden lämnade förskott från haveriintressent eller från det gemensamma haveriets depositionsfond.
Regel XXII. Behandling av deponerade belopp
Då kontanta belopp deponerats till säkerhet för lasts ansvarighet beträffande gemensamt haveri, bärgningskostnad eller enskilda kostnader skall sådana deponerade belopp utan varje dröjsmål insättas på ett särskild konto i två personers gemensamma namn, varav den ene skall utses för redaren och den andre för deponenterna, i en bank som godkänns av båda. Sålunda deponerade belopp jämte eventuellt uppenlupen ränta skall tjäna som säkerhet för betalning till dem som är berättigade till sådant bidrag till gemensamt haveri, bärgningskostnad eller enskilda kostnader som skall gäldas för last beträffande vilken depositionerna gjorts. Förskottsbetalningar eller återbetalningar av deponerade belopp må göras i enlighet med skriftligt intyg av dispaschören. Deposition, förskottsbetalning eller återbetalnning är utan verkan beträffande den slutliga ansvarigheten parterna emellan.

Ändringar

Förordning (1975:607) med tillkännagivande av lydelsen av York-Antwerpen-reglerna 1974