Upphävd författning

Förordning (1975:802) om underrättelse till lantbruksstyrelsen i vissa fall angående beslut om avskedande av veterinär

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1975-06-26
Ändring införd
SFS 1975:802
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Har legitimerad veterinär, som omfattas av statstjänstemannalagen (1965:274) eller stadgan (1965:602) om vissa tjänstemän hos kommuner m.fl., genom beslut av annan myndighet än lantbruksstyrelsen blivit avskedad för brott eller förseelse i utövningen av veterinäryrket, skall myndigheten så snart det kan ske sända avskrift av beslutet till lantbruksstyrelsen. Vinner beslutet laga kraft, skall lantbruksstyrelsen underrättas därom.

Ändringar

Förordning (1975:802) om underrättelse till lantbruksstyrelsen i vissa fall angående beslut om avskedande av veterinär

Förordning (2009:1389) om upphävande av förordningen (1975:802) om underrättelse till lantbruksstyrelsen i vissa fall angående beslut om avskedande av veterinär

Omfattning
upph.