Upphävd författning

Förordning (1976:309) om statlig kursgaranti vid export

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1976-09-21
Ändring införd
SFS 1976:309
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skall vid export betalning erläggas i utländsk valuta, kan statlig garanti beviljas mot förlust som uppstår till följd av att kursen för den utländska valutan ändras i förhållande till den svenska kronan (kursförlust). Sådan garanti kallas kursgaranti.

[S2]Som export anses utförsel ur landet av vara, överlåtelse till utlandet av uppfinning, tekniskt kunnande eller resultat av konsultativ verksamhet eller liknande överlåtelse samt utförande av entreprenadarbete utomlands. Uthyrning av vara till utlandet räknas som export, endast om uthyrningen kan jämställas med försäljning.

[S3]Avser exporten vara som ej är svensk eller är exporten eljest ej att anse som svensk, får kursgaranti beviljas endast om särskilda skäl föreligger.

2 §  Kursgaranti får beviljas

  1. näringsidkare som avtalar om export för vilken betalning skall erläggas i utländsk varluta,
  2. Långivare som lämnar lån i utländsk valuta i samband med export,
  3. näringsidkare som i samband med export köper fordran i utländsk valuta från exportör i Sverige.

3 §  Kursgaranti får beviljas endast den som är verksam i Sverige och har förutsättningar att genomföra avsedd transaktion och fullgöra sina skyldigheter som garantitagare.

4 §  Kursgaranti får ej avse betalning som erlägges tidigare än ett år från det garantin har börjat gälla, om ej särskilda skäl föreligger.

5 §  Kursgaranti avser kursförlust endast till den del denna motsvarar en kurssänkning med mer än tre procent.

6 §  Ärenden rörande kursgaranti prövas av exportkreditnämnden. Mot nämndens beslut i sådana ärenden får talan ej föras.

7 §  Den som har fått kursgaranti som avser viss export skall till exportkreditnämnden inbetala vinst som uppstår till följd av att kursen för den utländska valutan ändras i förhållande till den svenska kronan. Sådan inbetalning skall dock ske endast till den del vinsten motsvarar en kurshöjning med mer än tre procent.

8 §  För kursgaranti skall erläggas premie. Premien skall vara avpassad till det utländska valutaslaget, garantitidens längd och övriga omständigheter samt till administrationskostnader.

9 §  Närmare bestämmelser för verkställigheten av denna förordning meddelas av exportkreditnämnden.

Ändringar

Förordning (1976:309) om statlig kursgaranti vid export

Förarbeten
Prop. 1975/76:171

Förordning (1991:1199) om upphävande av förordningen (1976:309) om statlig kurs- garanti vid export

    Omfattning
    upph.