Inaktuell version

Författningssamlingsförordning (1976:725)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1976-09-02
Ändring införd
SFS 1976 i lydelse enligt SFS 2008:744
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-29
Övrigt
Rättelseblad 2008:354 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning förstås med

[S2]författningar: lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap.regeringsformen betecknas som föreskrifter,

[S3]allmänna råd: sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Förordning (1984:212).

2 §  Denna förordning gäller ej för riksdagen och dess myndigheter. Förordning (1982:1256).

Svensk författningssamling

3 §  En av rättscheferna i Justitiedepartementet är utgivare av svensk författningssamling (SFS). I frågor som rör författningssamlingen skall rättschefen vid behov samråda med rättschefen i Statsrådsberedningen.

[S2]Frågor om kungörande av författningar i SFS i fall som avses i 6 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar avgörs av utgivaren av SFS. Förordning (2005:50).

4 §  SFS utkommer varje vecka, om ej särskilda skäl föranleder annat.

5 §  Har en författning som regeringen utfärdat kungjorts i någon annan författningssamling än SFS eller i någon annan publikation, skall en notis om detta införas i SFS så snart det lämpligen kan ske.

[S2]I en notis enligt första stycket anges

 1. författningens rubrik,
 2. när författningen har utfärdats,
 3. i vilken författningssamling eller annan publikation kungörandet har skett och
 4. för en författning som har kungjorts i en författningssamling dess löpnummer och eventuell sakbeteckning. Förordning (1980:154).

6 §  De författningar som under ett kalenderår har utgetts i SFS samlas efter årets utgång i bokband. I bandet medtages även sådana notiser som avses i 5 §.

[S2]Bandet skall vidare innehålla uppgift om

 1. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har låtit utge författningssamling,
 2. vilka andra myndigheter under regeringen som under året har låtit intaga författningar eller allmänna råd i sådan författningssamling,
 3. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har kungjort författning på annat sätt än i författningssamling eller publicerat allmänna råd enligt 28 §.

[S3]Bandet skall också innehålla uppgift om vilka författningssamlingar som under året har utgivits av riksdagsförvaltningen och av förvaltningsmyndigheter under riksdagen samt uppgift om vilka andra myndigheter under riksdagen som under året har låtit intaga författningar i en sådan författningssamling. I bandet skall vidare anges att det finns en författningssamling för varje län.

[S4]Myndighet som avses i andra stycket skall senast den 15 januari varje år lämna utgivaren de uppgifter som enligt andra stycket skall intagas i SFS. Förordning (2000:439).

7 §  Statliga myndigheter skall se till att de har tillgång till SFS i den utsträckning som behövs.

[S2]Till varje kommun, landsting och kommunbibliotek skall det kostnadsfritt sändas ett exemplar av författningssamlingen. Förordning (1993:1165).

8 § Har upphävts genom förordning (1996:1307).
8 a § Har upphävts genom förordning (1999:908).

Författningssamlingar för centrala myndigheter under regeringen

9 §  De centrala myndigheter som anges i bilaga 1 till denna förordning skall låta utge författningssamling. I den utsträckning som framgår av bilagan skall författningssamlingen vara gemensam för den myndighet som låter utge författningssamlingen och en eller flera andra myndigheter.

[S2]Författningssamling som avses i första stycket skall, om ej annat följer av lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, utnyttjas av annan central myndighet i enlighet med vad som anges i bilaga 1.

[S3]De centrala myndigheter som är upptagna i bilaga 2 till denna förordning får under tid som anges i bilagan kungöra författningar på annat sätt än i författningssamling som avses i denna förordning. Hur kungörandet sker framgår av bilagan. Regeringskansliet och chefen för Utrikesdepartementet får tills vidare kungöra författningar i publikationen Föreskrifter för utrikesförvaltningen. Förordning (1996:1516).

10 §  Det åligger central myndighet som låter utge författningssamling enligt denna förordning att utse utgivare för författningssamlingen.

11 §  En författningssamling som en central myndighet låter utge skall ha samma format som SFS och likartad typografisk utformning.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta om avvikelser från första stycket. En underrättelse om beslutet skall lämnas till regeringen. Förordning (1986:597).

12 §  Brukar central myndighet kungöra sina författningar i central myndighets författningssamling men har viss författning kungjorts i SFS, författningssamling för län eller på annat sätt än i författningssamling, skall en notis om kungörandet införas i förstnämnda författningssamling så snart det lämpligen kan ske.

[S2]I notis enligt första stycket anges

 1. författningens rubrik,
 2. när och av vilken myndighet författningen har utfärdats,
 3. hur kungörandet har skett och
 4. för författning som har kungjorts i författningssamling dess löpnummer och eventuell sakbeteckning.

[S3]Första stycket gäller ej, om författningen bekantgöres i andra hand genom införande i den författningssamling där myndighetens författningar i allmänhet kungöres.

13 §  Statliga myndigheter skall se till att de har tillgång till andra myndigheters författningssamlingar i den utsträckning som behövs. Till varje kommun, landsting och kommunbibliotek som begär det skall det kostnadsfritt sändas ett exemplar av en författningssamling som en central myndighet låter ge ut. Förordning (1993:1165).

14 §  Kostnaden för gemensam författningssamling skall fördelas mellan myndigheterna.

[S2]Myndighet som utnyttjar en annan myndighets författningssamling skall svara för därav uppkommande trycknings- och distributionskostnader.

Länens författningssamlingar

15 §  Det åligger länsstyrelse att utse utgivare för länets författningssamling.

16 §  Länets författningssamling skall ha samma format som SFS och likartad typografisk utformning.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får länsstyrelsen besluta om avvikelser från första stycket. En underrättelse om beslutet skall lämnas till regeringen. Förordning (1986:597).

17 §  Statliga myndigheter skall se till att de har tillgång till länens författningssamling i den utsträckning som behövs. Till varje kommun, landsting och kommunbibliotek inom länet skall det kostnadsfritt sändas ett exemplar av länets författningssamling. Förordning (1993:1165).

18 §  Kostnaden för tryckning och distribution av länets författningssamling betalas av länsstyrelsen, om ej annat är särskilt föreskrivet.

Övriga bestämmelser

18 a §  Om en ny eller ändrad författning helt eller delvis genomför EG-direktiv, skall en hänvisning till direktivet göras i den författningssamling där författningen kungörs.

[S2]Om en ny eller ändrad författning har anmälts till kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG skall en hänvisning till detta direktiv göras i den författningssamling där författningen kungörs. Förordning (1999:654).

18 b §  När en myndighet under regeringen beslutar en författning skall rubriken till denna innehålla myndighetens namn och ordet "föreskrifter". I ingressen till författningen skall uppgift lämnas om det bemyndigande på vilket myndighetens beslutanderätt grundar sig.

[S2]Termen anvisningar får inte användas i rubriken till en författning. Förordning (1985:819).

18 c §  Hos varje myndighet under regeringen skall det finnas en förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av myndigheten eller någon föregångare till denna. Detta gäller oavsett vilken rubrik författningarna eller råden har. I fråga om författningar eller råd som förtecknas enligt särskilda bestämmelser räcker det dock med en hänvisning till den särskilda förteckningen. Myndighetens arbetsordning behöver inte tas med i förteckningen.

[S2]Förteckningen skall i skilda delar ange de regler som har publicerats i en författningssamling och andra regler. Den del av förteckningen som avser regler av det förra slaget skall utformas i enlighet med föreskrifterna i bilaga 3.

[S3]Förteckningen skall vid lämpliga tidpunkter tryckas eller mångfaldigas på annat sätt och tillhandahållas allmänheten. Ett exemplar av förteckningen skall varje år lämnas till regeringen i samband med att myndigheten lämnar sitt budgetunderlag. Om förteckningen förs med hjälp av automatiserad behandling skall den lämnas också på diskett eller annat datorläsbart medium. Förordning (2002:32).

19 §  Tillstånd till tryckning av författning som skall intagas i författningssamling meddelas av utgivaren eller den som han bestämmer.

[S2]I fråga om författning som utfärdas av regeringen får tillstånd som avses i första stycket meddelas sedan chefstjänsteman inom det departement, där ärendet har handlagts, eller den som han bestämmer har godkänt att författningen tryckes.

[S3]I fråga om författning som utfärdas av någon annan än regeringen får tillstånd som avses i första stycket meddelas, sedan den som är behörig därtill har godkänt att författningen tryckes. Förordning (1982:1256).

20 §  I författningssamling får endast en författning tryckas på samma blad. Detta gäller dock ej när författningarna föres samman i bokband. För varje författning anges på bladets första sida dagen då den har utkommit från trycket.

[S2]Författning tilldelas ett löpnummer, som består av årtal och ett nummer som är löpande för kalenderår och åtskiljes från årtalet genom kolon. Författning kan dessutom ges en sakbeteckning som visar dess ämnestillhörighet.

[S3]Andra stycket äger motsvarande tillämpning beträffande notis som avses i 5 eller 12 §. Notisnumreringen skall utgöra en serie för sig.

21 §  När i författningssamling intagen författning kan bli svåröverskådlig till följd av ändringar, bör den införas i sin helhet i författningssamlingen. Detta kan ske antingen i samband med ändring eller vid annat lämpligt tillfälle.

22 §  Författning som kungöres i författningssamling skall om möjligt utges så att den är författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan den träder i kraft.

23 §  Införes i författningssamling författning, som med stöd av lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar har kungjorts i annan författningssamling eller på annat sätt än i författningssamling eller som har bekantgjorts på annat sätt än genom kungörande, skall det vid införandet anges att fråga är om ett bekantgörande i andra hand.

[S2]Om en författning som har kungjorts i en författningssamling ändras eller upphävs, skall ändringen eller upphävandet om möjligt kungöras i den författningssamling där författningen ursprungligen kungjordes. Förordning (1984:212).

24 §  Författningssamling skall förses med register.

[S2]För underlättande av registerframställningen kan sakord utsättas i anslutning till rubriken till författning.

24 a §  Bestämmelser om skyldigheten att göra författningar tillgängliga i elektronisk form finns i rättsinformationsförordningen (1999:175). Förordning (1999:182).

24 b § har upphävts genom förordning (1999:182).

25 §  Författningar som ingår i författningssamling skall kunna köpas såväl årgångsvis som var och en för sig. Årsabonnemang bör om möjligt kunna begränsas till viss ämnesgrupp av författningar.

26 §  I fråga om författningar som med stöd av 4, 7 eller 9 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar kungöres i annan publikation än författningssamling som avses i denna förordning äger 7, 17, 18, 19, 21, 22 samt, i den mån ej hinder däremot möter, 25 §§ motsvarande tillämpning. Förordning (1977:952).

27 §  Allmänna råd skall tryckas eller på annat sätt mångfaldigas och tillhandahållas allmänheten. Vare sig de är sammanförda med författning eller upprättas fristående kan de intagas i författningssamling. Är de sammanförda med författning, skall tydligt utmärkas vilka regler som är författningsföreskrifter och vilka regler som är allmänna råd.

[S2]I fråga om allmänna råd som har intagits i författningssamling äger vad som sägs om författning i 13 §, 19 § första och tredje styckena, 20 § första och andra styckena samt 21, 24 och 25 §§ motsvarande tillämpning.

28 §  Allmänna råd som ej intages i författningssamling bör numreras löpande för kalenderår i en serie som är gemensam för myndigheten. De kan dessutom ges sakbeteckning som visar deras ämnestillhörighet. Serien bör förses med register.

[S2]I fråga om allmänna råd som avses i första stycket äger 19 § första och tredje styckena samt 21 § och, i den mån ej hinder däremot möter, 25 § motsvarande tillämpning.

[S3]Första stycket gäller ej för myndighet som anges i bilaga 2.

29 §  I en författningssamling får inte införas något annat än

 1. sådana författningar som skall kungöras i författningssamlingen,
 2. sådana notiser som avses i 5 § första stycket och 12 § första stycket,
 3. sådana bekantgöranden i andra hand som avses i 12 § tredje stycket,
 4. bekantgöranden i andra hand av sådana författningar som har kungjorts enligt 4 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar,
 5. sådana omtryck som avses i 21 §,
 6. allmänna råd,
 7. sådant som skall införas i författningssamlingen enligt särskilda bestämmelser.

[S2]Utan hinder av första stycket får i en författningssamling införas kortare meddelanden som bör bringas till allmän kännedom och som inte lämpligen kan lämnas i annan form, förutsatt att författningssamlingen inte därigenom upphör att vara huvudsakligen en regelsamling. En myndighet som har utfärdat en sådan författning som avses i 2 § första stycket 2 lagen om kungörande av lagar och andra författningar får också införa författningen i den författningssamling där myndighetens författningar i allmänhet kungörs.

[S3]Rättsfallsreferat får inte tas in i en författningssamling. Förordning (1984:212).

30 §  Mot beslut enligt denna förordning får talan ej föras.

Bilaga 1

Författningssamlingar för centrala myndigheter

Utgivande myndighet

Benämning Förkortning Särskild föreskrift
Affärsverket svenska kraftnät
Svenska kraftnäts författningssamling SvKF
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens författningssamling AFFS
Arbetsgivarverket
Arbetsgivarverkets författningssamling av Statens pensionsverk AGVFS Utnyttjas också
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS
Banverket
Banverkets författningssamling BV-FS
Bolagsverket
Bolagsverkets författningssamling BOLFS
Boverket
Boverkets författningssamling BFS
Centrala studiestödsnämnden
Centrala studiestödsnämndens författningssamling CSNFS
Datainspektionen
Datainspektionens författningssamling DIFS
Domstolsverket
Domstolsverkets författningssamling DVFS
Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS
Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS
Finansinspektionen
Finansinspektionens författningssamling FFFS
Fiskeriverket
Fiskeriverkets författningssamling FIFS
Försvarsmakten
Försvarets författningssamling Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk FFS Utnyttjas också av Fortifikationsverket,
Försäkringskassan
Försäkringskassans författningssamling internationella adoptionsfrågor och Premiepensionsmyndigheten FKFS Utnyttjas också av Myndigheten för
Högskoleverket
Högskoleverkets författningssamling HSVFS
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling IAFFS
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Institutet för tillväxtpolitiska studiers författningssamling ITPSFS
Järnvägsstyrelsen
Järnvägsstyrelsens författningssamling JvSFS
Kammarkollegiet
Kammarkollegiets författningssamling och Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) KAMFS Utnyttjas också av Fastighetsmäklarnämnden
Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionens författningssamling KIFS
Kommerskollegium
Kommerskollegiums författningssamling KFS
Konkurrensverket
Konkurrensverkets författningssamling KKVFS
Konsumentverket
Konsumentverkets författningssamling reklamationsnämnden Kriminalvården KOVFS Utnyttjas också av Allmänna
Kriminalvårdens författningssamling KVFS
Krisberedskapsmyndigheten
Krisberedskapsmyndighetens författningssamling KBMFS
Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndighetens författningssamling KFMFS
Lantmäteriet
Lantmäteriets författningssamling LMFS
Livsmedelsverket
Livsmedelsverkets författningssamling LIVSFS
Lotteriinspektionen
Lotteriinspektionens författningssamling LIFS
Luftfartsstyrelsen
Luftfartsstyrelsens författningssamling Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut LFS Utnyttjas också av Luftfartsverket och
Läkemedelsförmånsnämnden
Läkemedelsförmånsnämndens författningssamling LFNFS
Läkemedelsverket
Läkemedelsverkets författningssamling LVFS
Migrationsverket
Migrationsverkets författningssamling MIGRFS
Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets författningssamling NFS Utnyttjas också av Kustbevakningen
Patent- och registreringsverket
Patent- och registreringsverkets författningssamling PRVFS
Post- och telestyrelsen
Post- och telestyrelsens författningssamling PTFS
Radio- och TV-verket
Radio- och TV-verkets författningssamling RTVFS
Revisorsnämnden
Revisorsnämndens författningssamling RNFS
Riksarkivet
Riksarkivets författningssamling RA-FS
Riksgäldskontoret
Riksgäldskontorets författningssamling RGKFS
Rikspolisstyrelsen
Rikspolisstyrelsens författningssamling RPSFS
Sametinget
Sametingets författningssamling STFS
Sjöfartsverket
Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS Utnyttjas också av Rederinämnden
Skatteverket
Skatteverkets författningssamling SKVFS
Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsens författningssamling SKSFS
Socialstyrelsen
Socialstyrelsens författningssamling Smittskyddsinstitutet och Myndigheten för handikappolitisk samordning SOSFS Utnyttjas också av Rättsmedicinalverket,
Statens energimyndighet
Statens energimyndighets författningssamling STEMFS
Statens folkhälsoinstitut
Statens folkhälsoinstituts författningssamling FHIFS
Statens jordbruksverk
Statens jordbruksverks författningssamling försöksdjursnämnden SJVFS Utnyttjas också av Centrala
Statens kulturråd
Statens kulturråds författningssamling bildarkiv, Konstnärsnämnden, Kungl. biblioteket, Presstödsnämnden, Riksantikvarieämbetet, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna museet, Styrelsen för Sveriges författarfond, Taltidningsnämnden samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket KRFS Utnyttjas också av Statens ljud- och
Statens räddningsverk
Statens räddningsverks författningssamling SRVFS Utnyttjas också av Riksvärderingsnämnden
Statens skolverk
Statens skolverks författningssamling Ungdomsstyrelsen, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten SKOLFS Utnyttjas också av
Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyråns författningssamling Medlingsinstitutet SCB-FS Utnyttjas också av Konjunkturinstitutet och
Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling SSMFS
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling STAFS
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges geologiska undersöknings författningssamling SGU-FS
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling TLVFS
Totalförsvarets pliktverk
Totalförsvarets pliktverks författningssamling TPVFS
Tullverket
Tullverkets författningssamling strategiska produkter TFS Utnyttjas också av Inspektionen för
Valmyndigheten
Valmyndighetens författningssamling VALFS
Verket för förvaltningsutveckling
Verket för förvaltningsutvecklings författningssamling VERVAFS
Verket för näringslivsutveckling
Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Glesbygdsverket, Verket för innovationssystem och Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige NUTFS Utnyttjas också av
Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådets författningssamling VRFS
Vägverket
Vägverkets författningssamling institut, Statens väg- och transportforskningsinstitut VVFS Utnyttjas också av Statens geotekniska
Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndighetens författningssamling Förordning (2008:830). ÅFS

Bilaga 2

Centrala myndigheter som får kungöra författningar på annat sätt än i författningssamling som avses i författningssamlingsförordningen

Myndighet Hur kungörande får ske Särskild föreskrift
Arbetsgivarverket AGV cirkulär Medgivandet gäller t.v.
Finansinspektionen publiceras elektroniskt t.v. och endast och hålls tillgängliga hos myndigheten kapitaltäckning och stora exponeringar Föreskrifterna bilagor till föreskrifter om Medgivandet gäller
Konsumentverket tekniska föreskrifter om analysmetoder Konsumentverkets och endast föreskrifter Medgivandet gäller t.v.
Riksarkivet myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering eller myndighetskategori Riksarkivets och endast föreskrifter om gallring och annan arkivhantering som avser en viss myndighet Medgivandet gäller t.v.
Skatteverket tillgängliga hos Skatteverket värdeområden och provvärderingsområden samt föreskrifter om indelning i prisutvecklingsområden och omräkningstal Föreskrifterna hålls och endast föreskrifter om indelning i Medgivandet gäller t.v.
Socialstyrelsen specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar specialistkompetens (målbeskrivningar) Läkarnas och endast föreskrifter om kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för Medgivandet gäller t.v.
Statens järnvägar SJ Meddelanden (SJM) Andra av Statens järnvägar utgivna publikationer SJ Föreskrifter (SJF) Medgivandet gäller t.v.
Styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet Förordning (2006:1087) Utbildningsplaner Medgivandet gäller t.v. och endast för utbildningsplaner

Bilaga 3

Utformningen av myndigheternas regelförteckningar enligt 18 c §
I denna bilaga anges vilka uppgifter som skall tas in i myndigheternas regelförteckningar. Vad som sägs om författningar gäller också allmänna råd.
1 Grundförfattningar och ändringsförfattningar
I sina förteckningar skall myndigheterna skilja mellan grundförfattningar och ändringsförfattningar.
En ändringsförfattning är en författning genom vilken en annan författning ändras, ges utsträckt giltighet i tiden, sätts i kraft eller upphävs. Andra författningar är grundförfattningar. En ny författning som innehåller övergångsbestämmelser enligt vilka en äldre författning upphävs skall förtecknas både som en grundförfattning och en ändringsförfattning.
Grundförfattningarna skall tas upp i löpnummerordning. I förteckningen får de delas upp på skilda serier.
Varje ändringsförfattning skall redovisas i anslutning till den grundförfattning som den hör till.
2 Förteckningar över grundförfattningar
Förteckningar över grundförfattningar skall innehålla följande uppgifter:Exempel på redaktionell utformning:
- Fullständig rubrik i senaste lydelse med årtal och löpnummer i författningssamlingen.Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1998:3) om undantag från...
- För författningar vars ingress skall innehålla en sådan uppgift om bemyndigande som avses i 18 b §: bemyndigandet.Bemyndigande: 8 § personuppgiftsförordningen (1998:1191)
- För författningar som genomför EG-direktiv eller kompletterar EG-förordningar: EG-reglernas Celexnummer.388L0576
3 Förteckningar över ändringsförfattningar
Förteckningar över ändringsförfattningar skall innehålla följande uppgifter:Exempel på redaktionell utformning:
- Förkortningen för författningssamlingens namn samt årtal och löpnummer i författningssamlingen.DIFS 1998:3
- Vilka bestämmelser i grundförfattningen som upphävs, ändrar beteckning, ändrar lydelse eller införs.Upph. 6-8 §§; nuvarande 2 § betecknas 6 §; ändr. 1, 3 §§; nya 4, 5, 9 §§
- För författningar vars ingress skall innehålla en sådan uppgift om bemyndigande som avses i 18 b §: bemyndigandet.Bemyndigande: 8 § personuppgiftsförordningen (1998:1191)
- För författningar som genomför EG-direktiv eller kompletterar EG-förordningar: EG-reglernas Celexnummer. Förordning (1999:182).388L0576

Ändringar och övergångsbestämmelser

Författningssamlingsförordning (1976:725)

Förordning (1976:877) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. 11 §, bil. 1, 2; ny bil. 3

Förordning (1977:27) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 2

Förordning (1977:94) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2

Förordning (1977:315) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 3

Förordning (1977:952) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. 26 §, bil. 1-3; ny 18 a §, rubr. närmast före 18 a §; omtryck

Förordning (1978:725) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. 7 §

Förordning (1979:776) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1-3

Förordning (1979:1029) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1-3

Förordning (1980:154) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. 5 §

Förordning (1980:914) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1-3

Förordning (1981:1224) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 3; omtryck av bil. 1-3

Förordning (1982:448) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1

Förordning (1982:1256) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. 2, 6, 19 §§, rubr. närmast före 9 §, bil. 1; nya 8 a §, rubr. närmast före nya 8 a §

Förordning (1983:562) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:784) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1983-11-01

Förordning (1984:212) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
  2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  3. Förteckningar enligt 18 c § behöver inte vara upprättade förrän den 1 juli 1986, eller den senare dag som regeringen bestämmer för viss myndighet. Författningar och allmänna råd som har beslutats dessförinnan upphör att gälla, om de inte den dagen finns upptagna i sådan förteckning. Detta gäller dock inte författningar som förtecknas enligt särskilda bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:119
  Omfattning
  ändr. 1, 8 a, 17, 23, 29 §§, bil. 1-3; nya 18 b, 18 c §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:1130) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 3
  Ikraftträder
  1985-01-21

Förordning (1985:819) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. 18 b §, bil. 1-3; nya 24 a, 24 b §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:79) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 3
  Ikraftträder
  1986-03-20

Förordning (1986:597) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  upph. bil. 3; ändr. 11, 16 §§, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:62) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1987-04-01

Förordning (1988:880) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1988:1576) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:642) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. 8 a §, bil. 1
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:562) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning(1990:1328) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:910) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1203) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1991-08-15

Förordning (1991:1826) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. 7, 13, 17 §§, bil. 1
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:44) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. 3, 24 a §§
  Ikraftträder
  1992-03-01

Förordning (1992:116) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1992-04-01

Förordning (1992:450) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2; omtryck
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:905) om ändring i förordningen (1992:450) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1 till 1992:450
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:960) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. 3, 24 a §§
  Ikraftträder
  1992-10-01

Förordning (1992:1312) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:132) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1993-04-01

Förordning (1993:823) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1165) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. 7, 8 a, 13, 17 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1993:1430) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:75) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1994:454) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. Förordningen tillämpas också på sådana regler som före ikraftträdandet har tagits upp i en regelförteckning eller registrerats i ett register som förs med hjälp av automatisk databehandling.
  3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  4. Myndigheter som före ikraftträdandet av denna förordning har använt en ämnesindelning när de förtecknat grundförfattniningar får även efter den 1 juli 1994 använda denna indelning i stället för att förteckna grundförfattningarna kronologiskt.
  Omfattning
  upph. 18 a §, rubr. närmast före 18 a §; ändr. 18 c, 24 b §§, bil. 1; ny bil. 3
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1218) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:1619) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:115) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. 3, 18 a, 24 a §§, bil. 1, 3; rubr. närmast före 18 b § sätts närmast före 18 a §
  Ikraftträder
  1995-02-15

Förordning (1995:766) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. 18 a §, bil. 1, 2
  CELEX-nr
  394L0010
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1130) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1995-11-15

Förordning (1995:1462) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1; omtryck
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:137) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:516) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. 18 c §, bil. 1
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1307) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1516) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. 9 §, bil. 2
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:688) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1997-10-15

Förordning (1997:1199) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:129, Prop. 1996/97:3, Bet. 1996/97:KrU1
  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1203) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1998-01-15

Förordning (1998:34) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1998-03-01

Förordning (1998:224) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1998-06-01

Förordning (1998:1296) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1472) om ändring i författningssamlingsförordningen

Omfattning
ändr. 18 a §
CELEX-nr
398L0034
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1524) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:182) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
upph. 24 b §; ändr. 24 a §, bil. 3
Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (1999:489) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:654) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 18 a §
CELEX-nr
398L0048
Ikraftträder
1999-08-05

Förordning (1999:743) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1999-10-15

Förordning (1999:908) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
upph. 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:110) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-04-01

Förordning (2000:439) om ändring i författningssamlingsförordnignen (1976:725)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:520) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:686) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2000-09-01

Förordning (2000:1056) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:33) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2001-03-15

Förordning (2001:219) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:412) om ändring i förordningen (2001:219) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1 till 2001:219

Förordning (2001:698) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:1135) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:32) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 18 c §, bil. 1
Ikraftträder
2002-03-15

Förordning (2002:372) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:720) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2002-10-01

Förordning (2003:859) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:370) om ändring i författningssamlingsförordningen

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1010) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1288) om ändring i författningssamlingsförordningen

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2005-01-02

Förordning (2005:50) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 3 §, bil. 1
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2005:339) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:749) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2005-12-01

Förordning (2005:1062) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2006-01-15

Förordning (2006:66) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1; omtryck
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:1087) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2006-10-01

Förordning (2006:1269) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:478) om ändring i författningssamlingförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2007-08-01

Förordning (2007:697) om ändring i författningssamlingsförordningen

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2007-10-01

Förordning (2007:1229) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:354) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008 men tillämpas i fråga om Lantmäteriet först från och med den 1 september 2008.
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:744) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2008:830) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2008-12-01

Förordning (2008:1096) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:285) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2009-05-01

Förordning (2009:395) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1538) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:172) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:535) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:710) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1, 3
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1444) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:433) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 3, 18 a §§
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2011-06-01

Förordning (2011:602) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:429) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2012:813) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:68) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2013:177) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:887) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:1033) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2014-02-01

Förordning (2014:75) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2014:1124) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:157) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:304) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-07-02

Förordning (2015:678) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 18 a §, bil. 1
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:1006) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1341) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:103, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:NU1
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:294) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2017-06-01

Förordning (2017:385) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:709) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2018-01-03

Förordning (2017:1244) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:98) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 24 a, 25, 26, 27, 29 §§; nya 3 a, 3 b §§
Ikraftträder
2018-04-01

Förordning (2018:1477) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1931) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2019-01-02

Förordning (2018:1979) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil 1
Ikraftträder
2019-01-03

Förordning (2019:87) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2019:306) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Omfattning
ändr. bil
Ikraftträder
2019-07-01