Upphävd författning

Förordning (1977:105) om översändande av ansökningar om rättshjälp

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1977-02-24
Ändring införd
SFS 1977:105
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Sverige undertecknade den 27 januari 1977 i Strasbourg en överenskommelse om översändande av ansökningar om rättshjälp. Överenskommelsen träder för Sveriges del i kraft den 28 februari 1977. Uppgift om vilka främmande stater som är anslutna till överenskommelsen lämnas i kungörelsen (1971:4) om främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp m.m.
Överenskommelsen avser ansökningar om rättshjälp (fri rättegång eller annat sådant bistånd) i ärenden av civil, kommersiell eller administrativ natur. Enligt överenskommelsen får den som vill ansöka om rättshjälp i annan fördragsslutande stat än den, i vilken han har hemvist, lämna in sin ansökningshandling till förmedlande organ i den senare staten. Denna stat översänder sedan ansökningen till mottagande organ i den förra staten.
Varje fördragsslutande stat utser organ för förmedling och mottagande av ansökningar enligt överenskommelsen. Regeringen har utsett utrikesdepartementet till sådant organ.
Den nya överenskommelsen innebär ingen inskränkning i vad som gäller i motsvarande hänseende enligt artikel 23 i den i Haag den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.

Ändringar

Förordning (1977:105) om översändande av ansökningar om rättshjälp

Förordning (1988:122) om upphävande av för- ordningen (1977:105) om översändande av ansökningar om rättshjälp

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1988-05-01