Upphävd författning

Förordning (1977:625) om information till ersättare i statliga styrelser och nämnder

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1977-06-30
Ändring införd
SFS 1977:625
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ersättare för ordinarie ledamot i statlig styrelse eller nämnd skall beredas tillfälle att genom information följa arbetet i styrelsen eller nämnden samt i övrigt ges möjlighet till insyn i dess verksamhet. Myndigheten eller motsvarande organ skall medverka till att detta krav på information tillgodoses.

2 §  Ersättare bör underrättas om sammanträden och de ärenden som då skall tas upp.

3 §  Där så bedömes lämpligt bör ersättare kallas till sammanträde även när ordinarie ledamot inte har förfall. Denna möjlighet bör särskilt beaktas i det inledande skedet av ersättares förordnande, då ersättare besitter särskild sakkunskap samt då ersättares närvaro av annat skäl är önskvärd men ej nödvändig.

4 §  Vid behov bör särskilda informationsmöten för ersättare anordnas. Dessa möten kan lämpligen hållas i anslutning till sådant sammanträde som ersättare kallats till.

Ändringar

Förordning (1977:625) om information till ersättare i statliga styrelser och nämnder

Ändring, SFS 1987:1102

    Omfattning
    upph.