Upphävd författning

Förordning (1978:620) om samråd med statistiska centralbyrån i frågor rörande statistikproduktion, m.m.

Departement
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
SFS 1978:620
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statlig myndighet skall samråda med statistiska centralbyrån i fråga om

 1. insamling av uppgifter till samt planering, produktion och publicering av statistik utom sådan som är av intresse enbart för den myndighet som utarbetar statistiken,
 2. ändring av administrativt förfarande som är av betydelse för stati stikproduktionen hos centralbyrån,
 3. yttrande eller förslag i statistiska frågor till internationella organ,
 4. deltagande i internationella konferenser som behandlar statistiska frågor.

2 §  Statlig myndighet skall ge statistiska centralbyrån tillfälle att lämna anbud när myndigheten avser att genom uppdrag anlita utomstående organ för

 1. statistiska undersökningar,
 2. insamling av uppgifter genom besökseller telefonintervjuer i samband med statistisk undersökning,
 3. manuell och maskinell statistisk databehandling,
 4. statistisk konsultationsverksamhet.

3 §  Vad som sägs i denna förordning om statlig myndighet gäller även annan statlig institution och kommitté.

4 §  Vid tillämpning av denna förordning skall myndigheter som tillhör försvarsdepartementets verksamhetsområde anses som en myndighet. Vad som har sagts nu gäller dock ej beredskapsnämnden för psykologiskt försvar och flygtekniska försöksanstalten.

Ändringar

Förordning (1978:620) om samråd med statistiska centralbyrån i frågor rörande statistikproduktion, m.m.

Ändring, SFS 1992:1668

  Omfattning
  upph.