Upphävd författning

Förordning (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1978-09-07
Ändring införd
SFS 1978:677 i lydelse enligt SFS 2007:1148
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
' Undantag från myndighetsförordningen

1 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Statens kriminaltekniska laboratorium:

[S2]2 § om myndighetens ledning,

[S3]3 och 4 §§ om ledningens ansvar,

[S4]5 § om delegering,

[S5]9-18 §§ om särskilda bestämmelser för enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter,

[S6]19 § om kostnadsmässiga konsekvenser,

[S7]20 och 21 §§ om ärendenas handläggning såvitt gäller beslut i ärenden som inte rör laboratoriets administration,

[S8]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,

[S9]28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och

[S10]29 § om ärendeförteckning. Förordning (2007:1148).

Uppgifter

2 §  Vid laboratoriet skall utföras laboratorieundersökningar som föranleds av misstanke om brott, samt bedrivas annan verksamhet som står i samband därmed (kriminaltekniska undersökningar). Om laboratoriets utrustning och förhållandena i övrigt medger det, får även andra undersökningar utföras.

[S2]Laboratoriet skall inom sitt verksamhetsområde bedriva kriminalteknisk forskning samt samla, bearbeta och offentliggöra resultat inom verksamhetsområdet.

3 § har upphävts genom förordning (1988:1119).

4 §  Laboratoriet skall ge företräde åt undersökning som begärs av polismyndighet, åklagare eller domstol.

5 §  Kriminalteknisk undersökning som utförs på begäran av polismyndighet, åklagare eller domstol är kostnadsfri. Utförs undersökning på begäran av domstol i mål, vari endast målsägande för talan, skall avgift dock erläggas till laboratoriet.

[S2]För kriminalteknisk undersökning som utförs efter framställning av annan än myndighet som anges i första stycket samt för annan än kriminalteknisk undersökning skall avgift erläggas till laboratoriet.

[S3]Rikspolisstyrelsen fastställer avgiftens storlek. Grunden för avgiftssättningen skall vara full kostnadstäckning.

Ledning

6 §  Rikspolisstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet.

[S2]Laboratoriet leds av en chef.

[S3]Vid laboratoriet finns en forskningsledare som leder forsknings- och utvecklingsverksamheten och svarar för att verksamheten bedrivs på en hög vetenskaplig nivå. Förordning (2002:134).

6 a §  Chefen för laboratoriet ansvarar för laboratoriets verksamhet. Han eller hon ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att laboratoriet hushållar väl med statens medel. Förordning (2007:1148).

6 b §  Chefen för laboratoriet är skyldig att vid laboratoriet genomföra den interna styrning och kontroll som Rikspolisstyrelsen ansvarar för enligt förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen. Förordning (2007:1148).

6 c §  Chefen för laboratoriet ansvarar för laboratoriets arbetsgivarpolitik enligt 8 § myndighetsförordningen (2007:515) och företräder laboratoriet som arbetsgivare. Förordning (2007:1148).

Ärendenas handläggning

7 §  Rikspolisstyrelsen avgör, utöver vad som i övrigt föreskrivs i denna instruktion, ärenden som angår

 1. 1) framställning till regeringen
 2. 2) ekonomiska frågor av vikt
 3. 3) medelsredovisning
 4. 4) arbetsordning
 5. 5) annan ledighet än semester för chefen för laboratoriet, om ledigheten varar längre än en vecka i följd
 6. 6) ledighet för arbetstagare under mer än sex månader då fråga är om annan ledighet än semester, för barns födelse, för spädbarnsvård eller för obligatorisk militärtjänstgöring. Förordning (1995:124).

8 §  Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen prövar frågor som anges i 25 § första stycket myndighetsförordningen (2007:515) för anställda vid laboratoriet. Uppkommer en sådan fråga, ska den omedelbart anmälas till personalansvarsnämnden. Förordning (2007:1148).

9 §  Ärenden som inte skall avgöras av Rikspolisstyrelsen eller personalansvarsnämnden avgörs av chefen för laboratoriet.

[S2]Chefen för laboratoriet får i lämplig utsträckning delegera sin beslutanderätt till andra arbetstagare vid laboratoriet. Förordning (1995:124).

10 §  Utöver arbetsordningen gäller för verksamheten vid laboratoriet föreskrifter, som beslutas av laboratoriet. Förordning (1990:1084).

Anställningar m. m.

11 §  Chefen för laboratoriet anställs genom beslut av regeringen. Anställningen får dock begränsas till att gälla längst till en viss tidpunkt. Förordning (2002:134).

12 §  Forskningsledaren anställs genom beslut av Rikspolisstyrelsen. Andra anställningar beslutas av laboratoriet. Förordning (2002:134).

13 §  Behörig att anställas som forskningsledare vid laboratoriet är den som dels har vetenskaplig skicklighet och beprövad erfarenhet i kemi, fysik, biologi eller annat ämne som är av särskild betydelse inom kriminaltekniken, dels har arbetsledande förmåga. Förordning (2002:134).

14 §  Innan Rikspolisstyrelsen beslutar om anställning av forskningsledaren skall yttranden om sökandenas vetenskapliga kompetens och skicklighet hämtas in från minst två sakkunniga. De sakkunniga skall utses av Rikspolisstyrelsen.

[S2]Både kvinnor och män skall vara representerade som sakkunniga i ett anställningsärende, om inte synnerliga skäl talar mot detta. Förordning (2002:134).

Överklagande

15 §  Laboratoriets beslut i administrativa ärenden får överklagas hos

[S2]Rikspolisstyrelsen, om inte något annat är föreskrivet.

[S3]Rikspolisstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.

[S4] Förordning (1990:1084).

16 § har upphävts genom förordning (1994:1080).

Övriga bestämmelser

17 §  Forskningsledaren handleder forskarstuderande vid statliga universitet och högskolor. Förordning (2002:134).

Ändringar

Förordning (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium

Förordning (1979:1205) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för statens kriminaltekniska laboratorium

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1980-01-29

Förordning (1986:979) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för statens kriminaltekniska laboratorium

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:1119) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för statens kriminaltekniska laboratorium

  Omfattning
  upph. 3, 7 §§; nuvarande 8 § betecknas 7 §; ändr. 1, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 1, 6, 15 §§; ny 8 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:1084) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för statens kriminaltekniska laboratorium

  Omfattning
  ändr. 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 §§, rubr. närmast före 6 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1994:1080) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium

  Omfattning
  upph. 16 §, rubr. närmast före 16 §; ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:124) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium

  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 7, 9, 11, 13, 14 §§, rubr. närmast före 11 §; omtryck
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1996:422) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium

  Omfattning
  ändr. 1, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2002:134) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium

Omfattning
ändr. 6, 11, 12, 13, 14, 17 §§
Ikraftträder
2002-05-01

Förordning (2007:1148) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium

Omfattning
ändr. 1, 8 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2014:1102

Omfattning
upph.