Upphävd författning

Förordning (1979:126) om kriskoppling

Version: 1979:126

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1979-03-29
Ändring införd
SFS 1979:126
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Byggnadsnämnden utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen (1976:296) om kriskoppling och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

2 §  Byggnadsnämnden får medge undantag från kravet på regleringsanordning i 1 § lagen (1976:296) om kriskoppling, om kostnaden för ensådan anordning är oskäligt hög med hänsyn till byggnadens återstående användningstid eller om det på grund av varmvattensystemets konstruktion inte kan krävas att sådan regleringsanordning skall installeras.

[S2]Byggnadsnämnden får också medge undantag från detta krav för en viss tid, om regleringsanordningen lämpligen bör installeras i samband med någon annan förestående åtgärd som rör fastighetens uppvärmningsanordning. En sådan åtgärd kan till exempel bestå i att fastigheten skall anslutas till en fjärrvärmeanläggning eller att fastighetens rörinstallationer skall ändras eller kompletteras.

3 §  Föreskrifter om konstruktion och utförande av sådana regleringsanordningar som avses i 1 § lagen (1976:296) om kriskoppling samt deytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen och denna förordning meddelas av statens planverk efter samråd med överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

4 §  Byggnadsnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen genom besvär.

[S2]Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

[S3]Beslut av statens planverk enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär.

Ändringar

Förordning (1979:126) om kriskoppling

Förordning (1987:169) om upphävande av förordningen (1979:126) om kriskoppling

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1987-07-01