Upphävd författning

Förordning (1979:622) om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1979-06-21
Ändring införd
SFS 1979:622
Ikraft
1979-07-04
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Ett fordon som stoppas av en polisman vid trafikövervakning får utan hinder av 142 och 144 §§vägtrafikkungörelsen (1972:603) stannas eller parkeras på motorväg eller motortrafikled. Övervakningen skall genomföras på sådant sätt att någon fara inte uppstår för övriga trafikanter.
Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av rikspolisstyrelsen efter samråd med statens vägverk och trafiksäkerhetsverket.

Ändringar

Förordning (1979:622) om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder

Ikraftträder
1979-07-04

Ändring, SFS 1992:1295

    Omfattning
    upph.