Upphävd författning

Förordning (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1979-07-19
Ändring införd
SFS 1979:728 i lydelse enligt SFS 1997:975
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Det skall finnas en elektorsförsamling för vart och ett av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, medicinska forskningsrådet, naturvetenskapliga forskningsrådet, socialvetenskapliga forskningsrådet, skogs- och jordbrukets forskningsråd samt teknikvetenskapliga forskningsrådet.

[S2]Varje elektorsförsamling skall genom val utse de ledamöter och personliga ersättare i respektive forskningsråd vilka inte utses av regeringen. Förordning (1990:820).

2 §  Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets elektorsförsamling skall bestå av 38 elektorer, medicinska forskningsrådets av 37 elektorer, naturvetenskapliga forskningsrådets av 45 elektorer, socialvetenskapliga forskningsrådets av 44 elektorer, skogs- och jordbrukets forskningsråds av 43 elektorer och teknikvetenskapliga forskningsrådets av 45 elektorer.

[S2]Elektorerna skall utses genom val. Förordning (1990:820).

Val av elektorer

3 §  Val av elektorer skall beredas och förrättas vid var och en av de fakulteter som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) och 3 kap. 1 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet.

[S2]Är det till ett universitet eller en högskola knuten en medicinsk fakultet och en odontologisk eller farmaceutisk fakultet, skall valet beredas och förrättas vid dessa fakulteter gemensamt. Förordning (1993:857).

4 §  Vid sådant val inom en fakultet, som är knuten till ett universitet eller en högskola inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde, är de personer röstberättigade som enligt 3 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) tillhör fakulteten.

[S2]Dessutom är den röstberättigad som den 1 november året före valåret

 1. dels innehar eller uppehåller en tjänst som ligger inom fakultetens vetenskaps- och verksamhetsområde och bekostas med externa medel som förvaltas för forskningsändamål av ett lärosäte inom fakultetens verksamhetsområde eller
 2. dels innehar eller uppehåller en främst för forskning avsedd tjänst vid en sådan forskningsinstitution, som anges i bilagan, dels är verksam inom ett sådant ämne som hör till fakulteten i fråga eller som motsvarar ett ämne inom fakulteten.

[S3]Röstberättigad enligt andra stycket 1 och 2 är dock endast den som dels har avlagt lägst doktorsexamen eller har förvärvat motsvarande kompetens, dels har förordnande på en tjänst eller ett vikariat som avser minst två år och omfattar minst halvtidstjänstgöring. Förordning (1993:857).

5 §  Vid val av elektorer inom en fakultet vid Sveriges lantbruks- universitet är de personer röstberättigade som enligt 3 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet tillhör fakulteten. Förordning (1993:857).

6 §  Styrelsen för det universitet eller den högskola, till vilken en fakultet är knuten, avgör vilka personer som enligt 4 eller 5 § skall vara röstberättigade. Förordning (1993:857).

7 §  De elektorer som skall ingå i Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets elektorsförsamling skall väljas enligt följande tabell.

FakultetUniversitet eller högskolaAntal elektorer
HumanistiskUniversiteten i: Uppsala Lund Göteborg Stockholm Umeå3 3 3 3 3
TeologiskUniversiteten i: Uppsala Lund1 1
JuridiskUniversiteten i: Uppsala Lund Stockholm1 1 1
SamhällsvetenskapligUniversiteten i: Uppsala Lund Göteborg Stockholm Umeå3 3 3 3 3
FilosofiskUniversitetet i Linköping2
TekniskHögskolan i Luleå1
Förordning (1993:857).

8 §  De elektorer som skall ingå i Medicinska forskningsrådets elektorsförsamling skall väljas enligt följande tabell.

FakultetUniversitet eller högskolaAntal elektorer
Medicinsk och farmaceutiskUppsala universitet5
Medicinsk och odontologiskUniversiteten i: Lund Göteborg Umeå Karolinska institutet5 5 5 5
FakultetUniversitet eller högskolaAntal elektorer
MedicinskUniversitetet i Linköping5
Matematisk-naturvetenskapligUniversiteten i: Lund Göteborg Stockholm Umeå1 1 1 1
Teknisk-naturvetenskapligUppsala universitet1
FilosofiskUniversitetet i Linköping1
VeterinärmedicinskSveriges lantbruksuniversitet1
Förordning (1993:857).

9 §  De elektorer som skall ingå i Naturvetenskapliga forsknings- rådets elektorsförsamling skall väljas enligt följande tabell.

FakultetUniversitet eller högskolaAntal elektorer
Matematisk-naturvetenskapligUniversiteten i: Lund Göteborg Stockholm Umeå5 5 5 5
Teknisk-naturvetenskapligUppsala universitet5
FilosofiskUniversitetet i Linköping2
Medicinsk och farmaceutiskUppsala universitet1
Medicinsk och odontologiskUniversiteten i : Lund Göteborg Umeå Karolinska institutet1 1 1 1
MedicinskUniversitetet i Linköping1
TekniskUniversiteten i: Lund Linköping Kungl. Tekniska högskolan2 2 2
FakultetUniversitet eller högskolaAntal elektorer
Chalmers tekniska högskola Högskolan i Luleå2 2
LantbruksvetenskapligSveriges lantbruksuniversitet1
SkogsvetenskapligSveriges lantbruksuniversitet1
Förordning (1993:857).

9 a §  De elektorer som skall ingå i Socialvetenskapliga forsknings- rådets elektorsförsamling skall väljas enligt följande tabell.

FakultetUniversitet eller högskolaAntal elektorer
HumanistiskUniversiteten i: Uppsala Lund Göteborg Stockholm Umeå1 1 1 1 1
TeologiskUniversiteten i: Uppsala Lund1 1
JuridiskUniversiteten i: Uppsala Lund Stockholm1 1 1
SamhällsvetenskapligUniversiteten i: Uppsala Lund Göteborg Stockholm Umeå5 5 5 5 5
FilosofiskUniversitetet i Linköping3
Medicinsk och farmaceutiskUppsala universitet1
Medicinsk och odontologiskUniversiteten i: Lund Göteborg Umeå Karolinska institutet1 1 1 1
FakultetUniversitet eller högskolaAntal elektorer
MedicinskUniversitetet i Linköping1
Förordning (1993:857).

9 b §  De elektorer som skall ingå i Skogs- och jordbrukets forsknings- råds elektorsförsamling skall väljas enligt följande tabell.

FakultetUniversitet eller högskolaAntal elektorer
SamhällsvetenskapligUniversiteten i: Uppsala Lund Göteborg Stockholm Umeå1 1 1 1 1
Matematisk-naturvetenskapligUniversiteten i: Lund Göteborg Stockholm Umeå1 1 1 1
Teknisk-naturvetenskapligUppsala universitet1
TekniskUniversiteten i: Lund Linköping Kungl. Tekniska högskolan Chalmers tekniska högskola Högskolan i Luleå1 1 1 1 1
Medicinsk och farmaceutiskUppsala universitet1
Medicinsk och odontologiskUniversitetet i Göteborg Karolinska institutet1 1
FilosofiskUniversitetet i Linköping1
LantbruksvetenskapligSveriges lantbruksuniversitet8
VeterinärmedicinskSveriges lantbruksuniversitet8
SkogsvetenskapligSveriges lantbruksuniversitet8
Förordning (1993:857).

9 c §  De elektorer som skall ingå i Teknikvetenskapliga forsknings- rådets elektorsförsamling skall väljas enligt följande tabell.

FakultetUniversitet eller högskolaAntal elektorer
TekniskUniversiteten i: Lund Linköping Kungl. Tekniska högskolan Chalmers tekniska högskola Högskolan i Luleå5 5 5 5 5
Matematisk-naturvetenskapligUniversiteten i: Lund Göteborg Stockholm Umeå2 2 2 2
Teknisk-naturvetenskapligUppsala universitet3
Medicinsk och farmaceutiskUppsala universitet1
Medicinsk och odontologiskUniversiteten i: Lund Göteborg Umeå Karolinska institutet1 1 1 1
MedicinskUniversitetet i Linköping1
FilosofiskUniversitetet i Linköping1
LantbruksvetenskapligSveriges lantbruksuniversitet1
SkogsvetenskapligSveriges lantbruksuniversitet1
Förordning (1993:857).

10 §  För varje elektor skall finnas en personlig suppleant.

11 §  Valbar som elektor och suppleant är den som är röstberättigad när valet förrättas. Förordning (1993:857).

12 §  Val av elektor skall ske med slutna sedlar. En giltig valsedel skall uppta lika många namn på valbara personer som det antal elektorer som skall utses av fakulteten. Vid en fakultet där mer än en elektor skall utses skall de röstande rangordna namnen genom att för varje namn ange en platssiffra från 1 till och med det tal som motsvarar det antal elektorer som skall utses. Förordning (1993:857).

13 §  Vid en fakultet där endast en elektor skall utses räknas varje godkänd valsedel som en röst för det på valsedeln upptagna namnet. Vid en fakultet där mer än en elektor skall utses räknas varje godkänd valsedel som en hel röst för namnet med platssiffra 1. Vart och ett av de övriga upptagna namnen får den röstandel som erhålls vid division av en hel röst med platssiffran.

[S2]Till elektor är den vald som har fått det högsta röstetalet. Skall två eller flera elektorer utses är de personer valda som har fått de högsta röstetalen. Vid lika röstetal skiljer lotten, i den mån så fordras för att bestämma vilka som skall väljas. Förordning (1993:857).

14 §  Sedan valet av elektorer förrättats skall de röstberättigade vid fakulteten för varje elektor välja en personlig suppleant. Valet av suppleant kan ske med acklamation eller genom omröstning. Omröstning skall förrättas med slutna sedlar. En giltig valsedel skall uppta ett namn. Den som erhållit flest antal röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten. Förordning (1993:857).

15 §  På förslag av eller efter hörande av de röstberättigade vid en fakultet får styrelsen för det universitet eller den högskola till vilken fakulteten är knuten besluta att elektorer och suppleanter skall väljas på annat sätt än vid ett sammanträde med de röstberät- tigade. Styrelsen för universitetet eller högskolan meddelar närmare föreskrifter om ett sådant val. Förordning (1993:857).

16 §  Över valet vid en fakultet skall föras protokoll. I protokollet skall upptagas namnen på de valda elektorerna och suppleanterna.

[S2]Utdrag ur protokollet skall sändas till var och en av de valda elektorerna och suppleanterna samt till det forskningsråd som berörs av valet. Förordning (1993:857).

17 §  Val av elektorer och suppleanter skall förrättas före utgången av juni månad valåret. Förordning (1997:975).

18 §  Val av elektorer och suppleanter får ej överklagas.

Elektorsförsamlingen

19 §  Elektorsförsamlingen skall sammanträda på tid och plats som be stäms av det forskningsråd till vilket församlingen hör.

[S2]Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde skall han anmäla detta till forskningsrådet, som anmodar suppleanten att träda in i elektorns ställe.

20 §  Elektorsförsamlingen skall inom sig utse en ordförande.

[S2]Vid ett valsammanträde skall församlingen utse två justeringsmän.

21 §  Elektorsförsamlingen skall vid ett särskilt sammanträde utse en valberedning.

[S2]Valberedningen skall senast två veckor före valet upprätta förslag till de ledamöter och suppleanter som skall väljas till forskningsrådet. Elektorerna och deras suppleanter skall genast underrättas om förslaget.

22 §  Vid valsammanträdet skall valberedningens förslag läsas upp. Varje ledamot av elektorsförsamlingen får föreslå ledamöter och suppleanter i forskningsrådet. Sedan valet av ledamöter har förrättats får varje ledamot av elektorsförsamlingen lämna ytterligare förslag på suppleanter.

[S2]Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i valberedningens förslag eller som har föreslagits vid sammanträdet.

23 §  Valet av ledamöter i forskningsrådet skall ske med slutna sedlar. En giltig valsedel skall uppta sju namn. Till ledamöter är de sju personer valda vilkas namn förekommer på de flesta valsedlarna. Om två eller flera namn förekommer på lika många valsedlar skiljer lotten, i den mån det fordras för att bestämma vilka som skall väljas till ledamöter.

24 §  Sedan valet av ledamöter i forskningsrådet har förrättats skall för var och en av ledamöterna väljas en personlig suppleant. Valet av suppleanter kan ske med acklamation eller genom omröstning. Omröstning skall förrättas med slutna sedlar. En giltig valsedel skall uppta ett namn. Den som erhållit flest antal röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten.

25 §  Över elektorsförsamlingens val skall föras ett protokoll. I protokollet skall upptagas namnen på de valda ledamöterna och suppleanterna. Protokollet skall skrivas under av ordföranden och de två justeringsmännen.

[S2]Utdrag ur protokollet skall sändas till var och en av de valda ledamöterna och suppleanterna, till forskningsrådet samt till regeringen.

26 §  Val av ledamöter och suppleanter i forskningsråd får ej överklagas.

Bilaga

Till fakulteten vid Stockholms universitet hänförs innehavare av i 4 § andra stycket 2 berörda tjänster vid: Handelshögskolan i Stockholm Nordiska institutet för samhällsplanering
Till fakulteten vid Uppsala universitet hänförs innehavare av i 4 § andra stycket 2 berörda tjänster vid: Institutet för rymdfysik, såvitt avser röstberättigad som är stationerad i Uppsala Nordiska Afrikainstitutet
Till fakulteten vid Universitetet i Umeå hänförs innehavare av i 4 § andra stycket 2 berörda tjänster vid: Institutet för rymdfysik, såvitt avser röstberättigad som är stationerad i Kiruna. Förordning (1993:857).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd

Förordning (1982:896) om ändring i förordningen (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd

  Omfattning
  ändr. 4, 17 §§

Förordning (1990:820) om ändring i förordningen (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1990.
  För socialvetenskapliga forskningsrådet, skogs- och jordbrukets forskningsråd och för teknikvetenskapliga forskningsrådet skall vid första valtillfället val av elektorer och suppleanter förrättas senast den 10 september 1990.
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§, bil.; nya 9 a-9 c §§
  Ikraftträder
  1990-07-15

Förordning (1993:857) om ändring i förordningen (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 c §§ 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1997:975) om ändring i förordningen (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Ändring, SFS 2000:654

Omfattning
upph.