Inaktuell version

Containerlag (1980:152)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1980-04-30
Ändring införd
SFS 1980 i lydelse enligt SFS 1999:408
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Denna lag har till syfte att säkerställa efterlevnaden av 1972 års internationella konvention om säkra containrar.

[S2]Lagen gäller containrar som används i internationell trafik och som inte är särskilt konstruerade för lufttransporter.

[S3]Med internationell trafik avses, om inte annat anges i lagen, transporter som utförs till eller från Sverige eller i transittrafik genom Sverige.

2 §  Med container avses en transportanordning som är

 1. tillräckligt motståndskraftig för att medge upprepad användning,
 2. konstruerad för att underlätta godstransporter med ett eller flera transportsätt utan att godset lastas om,
 3. konstruerad för att lätt kunna förankras och hanteras och för de ändamålen försedd med en särskild anordning av öppningar och ytor, som är placerad på containerns över- eller undersida för att möjliggöra hantering, stapling eller förankring (hörnbeslag), samt
 4. så stor att den yta som omfattas av de fyra yttre bottenhörnen är antingen minst 14 m/n2/ (150 kvadratfot) eller, om containern är försedd med övre hörnbeslag, minst 7 m/n2/ (75 kvadratfot).

3 §  Containrar skall provas och godkännas i säkerhetshänseende enligt de föreskrifter som beslutas av regeringen eller den myndighet som regeringen utser.

4 §  Om en container har godkänts och försetts med säkerhetsskylt i ett annat land enligt säkerhetskonventionen, skall godkännandet gälla även här i landet.

5 §  Ägaren av en container skall hålla containern i säkert skick. Han skall kontrollera den enligt föreskrifter som beslutas av regeringen eller den myndighet som regeringen utser (egenkontroll).

[S2]Dessa skyldigheter gäller även när containern används vid transporter utanför Sverige mellan platser som är belägna i skilda länder, om ägaren har sitt hemvist eller huvudkontor i Sverige.

[S3]Ägaren får genom ett skriftligt avtal överlåta sina skyldigheter på den som i ägarens ställe har rätt att förfoga över containern.

6 §  En container får användas endast om den är godkänd och försedd med giltig säkerhetsskylt samt har genomgått egenkontroll inom föreskriven tid.

[S2]En container, som inte har genomgått egenkontroll inom föreskriven tid, men som i övrigt är i säkert skick, får dock efter särskilt medgivande användas för att slutföra en pågående transport.

7 §  En container, som är i sådant skick att det klart framgår att den utgör en uppenbar säkerhetsrisk, får inte användas förrän den har återställts i säkert skick.

8 §  Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som beslutas med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen utser. Denna myndighet får begära de upplysningar, handlingar och prov samt påkalla de undersökningar som behövs för tillsynen. Ett uttaget prov berättigar inte till någon ersättning.

9 §  Tullverket skall kontrollera efterlevnaden av 6 och 7 §§ och får i samband därmed meddela de förbud som behövs för att trygga efterlevnaden av nämnda paragrafer samt besluta om medgivanden enligt 6 § andra stycket.

[S2]Även annan myndighet som regeringen utser får efter samråd med Tullverket meddela sådana förbud och besluta sådana medgivanden. Lag (1999:408).

10 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen bryter mot förbud som har meddelats med stöd av 9 §.

11 §  Om överklagande av beslut som avses i 9 § föreskrivs särskilt. En central förvaltningsmyndighets beslut enligt 9 § får inte överklagas.

Ändringar

Containerlag (1980:152)

Förordning (1980:641) om ikraftträdande av containerlagen (1980:152)

  Omfattning
  ikrafttr.

Förordning (1984:877) om tillämpning av 6 § containerlagen (1980:152)

  Omfattning
  tillämpn. av 6 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1999:408) om ändring i containerlagen (1980:152)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2010:1557) om ändring i containerlagen (1980:152)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:59, Prop. 2010/11:30, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ny 9 a §
Ikraftträder
2011-01-01