Upphävd författning

Förordning (1981:1027) om överlämnande av mål m.m. i samband med avskaffandet av överexekutor

Version: 1981:1027

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-10-22
Ändring införd
SFS 1981:1027
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Överlämnande av mål före utgången av år 1982.

1 §  När överexekutor skall bedöma om ett mål före utgången av år 1982 skall överlämnas till en kronofogdemyndighet enligt 5 § andra stycket andra meningen lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken, skall särskild hänsyn tas till personalläget och arbetsförhållandena hos överexekutor och kronofogdemyndigheten.

[S2]Innan överexekutor beslutar om överlämnande skall samråd ske med kronofogdemyndigheten. Om mer än en kronofogdemyndighet är behörig att handlägga målet, skall samråd ske med alla behöriga kronofogdemyndig heter. Överexekutor bör i det fallet även höra sökanden.

2 §  Mål som är anhängiga hos överexekutor när utsökningsbalken träder i kraft och som avser exekutiv försäljning får överlämnas till krono fogdemyndigheten före utgången av år 1982 endast om tid för exekutiv auktion inte har satts ut.

Överlämnande av mål vid utgången av år 1982

3 §  Mål som är anhängiga hos överexekutor vid utgången av år 1982 och som därefter skall handläggas av kronofogdemyndigheten, skall över lämnas till behörig kronofogdemyndighet. Om mer än en kronofogde myndighet är behörig, skall samråd ske med alla behöriga kronofogde myndigheter om vilken myndighet som skall handlägga målet. Har de olika mening i frågan, skall målet överlämnas till kronofogdemyndig heten i det distrikt där svaranden har sitt hemvist.

4 §  Alla mål som överlämnas av överexekutor till en kronofogdemyndig het vid utgången av år 1982 skall förtecknas på en inventeringslista. På listan skall varje måls diarienummer anges. Ett exemplar av listan skall fogas till diariet hos överexekutor och ett exemplar sändas till kronofogdemyndigheten.

5 §  Mål som är anhängiga hos överexekutor vid utgången av år 1982 och som därefter skall handläggas av tingsrätt, skall överlämnas till behörig tingsrätt. Om mer än en tingsrätt är behörig, bör överexekutor låta sökanden yttra sig i frågan om överlämnandet.

Gemensamma bestämmelser om mål som överlämnas

6 §  Samtidigt med att ett mål överlämnas till kronofogdemyndighet eller tingsrätt skall de upplysningar lämnas som kan vara av betydelse för den fortsatta handläggningen.

[S2]Sökanden samt svaranden och annan som tidigare har fått underrättelse om målet skall underrättas om överlämnandet.

7 §  Ett mål som har överlämnats skall diarieföras hos den kronofogdemyndighet eller tingsrätt som tar emot målet. I fall som avses i 4 § skall för varje mål på kronofogdemyndighetens exemplar av inventeringslistan anges kronofogdemyndighetens diarienummer.

8 §  Om överexekutor skall sätta ut sammanträde, frist eller liknande till en tidpunkt som infaller efter det att ett mål har överlämnats, skall överexekutor dessförinnan samråda om tidpunkten och utformningen av kungörelser, kallelser och andra underrättelser med den kronofogde myndighet eller tingsrätt som skall ta emot målet. Framkommer olika meningar i en sådan fråga bestämmer kronofogdemyndigheten respektive tingsrätten.

Ändringar

Förordning (1981:1027) om överlämnande av mål m.m. i samband med avskaffandet av överexekutor

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.