Lag (1981:1363) om notarius publicus

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1981-12-17
Ändring införd
SFS 1981:1363
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får uppdra åt enskild person att som notarius publicus gå allmänheten till handa med att

  1. bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar,
  2. närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,
  3. kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,
  4. efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,
  5. ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man,
  6. bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.

2 §  Innehåller en annan lag någon bestämmelse om att notarius publicus får eller skall uträtta något, gäller den bestämmelsen.

Ändringar

Lag (1981:1363) om notarius publicus