Upphävd författning

Förordning (1981:503) om statsbidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationer

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1981-05-27
Ändring införd
SFS 1981:503
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag kan enligt denna förordning i mån av tillgång på medel utgå till ungdomsorganisationer som bedriver ferieverksamhet för barn och ungdomar.

2 §  Statsbidrag kan utgå till ferieverksamhet under sommarferier, sportlov, ferier i samband med de stora helgerna och andra längre ledigheter under terminerna. Verksamheten skall i första hand avse barn i åldern 7-12 år, men får även omfatta ungdomar på grundskolans högstadium. Den bör stå öppen för alla barn utan krav på medlemskap i någon organisation.

3 §  Statsbidrag kan utgå för personal- och materialkostnader, kost och logi, kostnader för planering och utvärdering av verksamheten, informationsinsatser och extra resor. Bidrag kan även utgå för kostnader för utbildning och fortbildning.

4 §  Frågor om statsbidrag prövas av statens ungdomsråd. Innan ungdomsrådet meddelar beslut med anledning av ansökan om bidrag, bör samråd ske med socialstyrelsen.

5 §  Statens ungdomsråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

6 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av statens ungdomsråd.

Ändringar

Förordning (1981:503) om statsbidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationer

Förarbeten
Prop. 1980/81:100

Ändring, SFS 1987:604

    Omfattning
    upph.