Inaktuell version

Förordning (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Version: 2002:476

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1982-11-25
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 2002:476
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Rätt att begära upplysningar eller att begära medverkan enligt lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen tillkommer - förutom Krisberedskapsmyndigheten - följande totalförsvarsmyndigheter, nämligen Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Styrelsen för psykologiskt försvar, Socialstyrelsen, Riksförsäkringsverket, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Finansinspektionen, Statens jordbruksverk, Statens livsmedelsverk, Kommerskollegium, Tullverket, Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), Affärsverket svenska kraftnät, Verket för näringslivsutveckling, Statens energimyndighet och länsstyrelserna. Förordning (2002:476).

2 §  Om en annan totalförsvarsmyndighet än Krisberedskapsmyndigheten eller AMS avser att ta upp frågor av mera övergripande natur, skall myndigheten först samråda med Krisberedskapsmyndigheten, när det gäller verksamhets- och produktionsplanering, och med AMS , när det särskilt gäller arbetskraftsförsörjning och anställningsvillkor. Krisberedskapsmyndigheten och AMS får därvid förordna att frågan skall tas upp genom dess egen eller en annan totalförsvarsmyndighets försorg, varefter resultatet på lämpligt sätt skall delges myndigheten.

[S2]Om någon annan totalförsvarsmyndighet än Krisberedskapsmyndigheten avser att inhämta upplysningar eller påkalla medverkan som kan vara känslig från konkurrenssynpunkt eller av andra liknande skäl, skall myndigheten först samråda med Krisberedskapsmyndigheten. Krisberedskapsmyndigheten får därvid förordna att frågan skall tas upp genom Krisberedskapsmyndighetens försorg, varefter resultatet på lämpligt sätt skall delges myndigheten. Förordning (2002:476).

3 §  Om någon annan myndighet än de i 1 § angivna totalförsvarsmyndigheterna finner att den för sin totalförsvarsplanering behöver upplysningar eller annan medverkan enligt lagen, skall myndigheten anmäla detta till Krisberedskapsmyndigheten, som får vidta de åtgärder som myndighetens anmälan föranleder, varefter resultatet på lämpligt sätt skall delges myndigheten. Förordning (2002:476).

Ändringar

Förordning (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Förordning (1987:513) om ändring i förordningen (1982:1005) om skydlighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1987-08-01

Förordning (1988:1408) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:1229) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-09-01

Förordning (1992:178) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1992:871) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:635) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1738) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:674) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1997:885) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2000:1179) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:476) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2004:1013) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:887) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1215) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:164) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:1181) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:127) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-04-01