Inaktuell version

Förordning (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Version: 2009:164

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1982-11-25
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 2009:164
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Rätt att begära upplysningar eller att begära medverkan enligt lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen tillkommer - förutom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - följande totalförsvarsmyndigheter, nämligen Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Finansinspektionen, Statens jordbruksverk, Statens livsmedelsverk, Kommerskollegium, Tullverket, Arbetsförmedlingen, Affärsverket svenska kraftnät, Tillväxtverket, Statens energimyndighet och länsstyrelserna. Förordning (2009:164).

2 §  Om en annan totalförsvarsmyndighet än Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller Arbetsförmedlingen avser att ta upp frågor av mera övergripande natur, ska myndigheten först samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, när det gäller verksamhets- och produktionsplanering, och med Arbetsförmedlingen, när det särskilt gäller arbetskraftsförsörjning och anställningsvillkor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Arbetsförmedlingen får därvid förordna att frågan ska tas upp genom dess egen eller en annan totalförsvarsmyndighets försorg, varefter resultatet på lämpligt sätt ska delges myndigheten.

[S2]Om någon annan totalförsvarsmyndighet än Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avser att inhämta upplysningar eller påkalla medverkan som kan vara känslig från konkurrenssynpunkt eller av andra liknande skäl, ska myndigheten först samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får därvid förordna att frågan ska tas upp genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps försorg, varefter resultatet på lämpligt sätt ska delges myndigheten. Förordning (2008:1215).

3 §  Om någon annan myndighet än de i 1 § angivna totalförsvarsmyndigheterna finner att den för sin totalförsvarsplanering behöver upplysningar eller annan medverkan enligt lagen, ska myndigheten anmäla detta till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som får vidta de åtgärder som myndighetens anmälan föranleder, varefter resultatet på lämpligt sätt ska delges myndigheten. Förordning (2008:1215).

Ändringar

Förordning (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Förordning (1987:513) om ändring i förordningen (1982:1005) om skydlighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1987-08-01

Förordning (1988:1408) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:1229) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-09-01

Förordning (1992:178) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1992:871) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:635) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1738) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:674) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1997:885) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2000:1179) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:476) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2004:1013) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:887) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1215) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:164) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:1181) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:127) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-04-01