Upphävd författning

Förordning (1982:1164) om vissa arbetstagare vid de statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-12-16
Ändring införd
SFS 1982:1164
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om sådana arbetstagare som behåller sina statliga tjänster vid de statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna, när huvudmannaskapet för dessa institutioner övergår från staten till kommuner, landstingskommuner eller kommunalförbund.

2 §  Socialstyrelsen skall utöva arbetsgivarens befogenheter, i den mån det inte enligt särskilda föreskrifter ankommer på regeringen, statens arbetsgivarverk eller annan myndighet.

3 §  I fråga om arbetstagare som enligt kollektivavtal med staten är skyldiga att utföra sina arbetsuppgifter hos den nya huvudmannen skall socialstyrelsen bestämma i vilken utsträckning denna skyldighet skall fullgöras.

Ändringar

Förordning (1982:1164) om vissa arbetstagare vid de statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna

Ändring, SFS 2002:231

Omfattning
upph.