Upphävd författning

Förordning (1982:219) om allmänna värmesystem

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1982-04-22
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 1997:884
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens energimyndighet skall vara tillsynsmyndighet i frågor som rör allmänna värmesystem. Förordning (1997:884).

2 §  I ärenden hos Statens energimyndighet enligt 2 eller 7 § lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem skall sökanden ersätta energimyndighetens kostnader för ärendets handläggning. Förordning (1997:884).

3 §  Sådan ersättning som anges i 2 § skall utgå med ett visst belopp per timme nedlagt arbete. Det sammanlagda beloppet av denna ersättning och ersättningen till sakkunniga enligt 36 § första stycket lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem får inte överstiga ett belopp som motsvarar 50 öre per kilowatt anslutningseffekt men skall dock vara minst 10 000 kronor.

[S2]Med anslutningseffekt avses det behov av värmeeffekt som totalt beräknas finnas när den planerade anslutningen av fastigheter till värmesystemet genomförts inom det område som anges i energiverkets beslut. Förordning (1983:539).

4 §  Enerigverkets beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (1983:539):

5 §  Ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem meddelas av Statens energimyndighet. Förordning (1997:883).

Ändringar

Förordning (1982:219) om allmänna värmesystem

Förordning (1983:539) om ändring i förordningen (1982:219) om allmänna värmesystem

  Omfattning
  ändr. 1-5 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1997:884) om ändring i förordningen (1982:219) om allmänna värmesystem

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2006:1181) om upphävande av förordningen (1982:219) om allmänna värmesystem

Omfattning
upph.