Förordning (1982:502) om statsbidrag till konsthantverkskooperativ

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
SFS 1982:502
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  För att stödja konsthantverket och främja dess utveckling och förnyelse kan statsbidrag enligt denna förordning ges till sammanslutningar av konsthantverkare (konsthantverkskooperativ).

2 §  För att få bidrag skall sammanslutningen

  1. bestå av yrkesverksamma konsthantverkare,
  2. bedriva verksamhet som bygger på medlemmarnas egna insatser,
  3. uppvisa viss stadga i organisation och arbetsformer,
  4. ha till huvudsakligt syfte att ställa ut och försälja medlemmarnas arbeten.

3 §  Frågor om bidrag prövas av statens kulturråd efter särskild ansökan.

4 §  Vid fördelningen av bidrag skall hänsyn tas dels till den konst närliga kvaliteten och det kulturpolitiska värdet i sammanslutningens verksamhet, dels till verksamhetens omfattning, dels ock till sammanslutningens behov av bidrag för sin fortsatta verksamhet.

5 §  Bidrag kan utgå i form av ett årligt verksamhetsbidrag.

6 §  Kulturrådet får föreskriva villkor för bidraget. Sådant villkor får förbindas med skyldighet för mottagaren att återbetala det belopp som utbetalts eller en del av det, om villkoret inte uppfylls.

7 §  Beslut av kulturrådet enligt denna förordning får inte överklagas.

8 §  Kulturrådet meddelar de ytterligare föreskrifter som kan behövas för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1982:502) om statsbidrag till konsthantverkskooperativ

Förarbeten
Prop. 1981/82:100