Upphävd författning

Förordning (1982:911) om tillämpning av en överenskommelse den 25 oktober 1982 om tillämpning av konventionen den 5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om social trygghet m. m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-11-04
Ändring införd
SFS 1982:911
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilaga 1 med här.
Den administrativa överenskommelse om tillämpning av konventionen den 5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om social trygghet, som undertecknades den 25 oktober 1982, har trätt i kraft och skall lända till efterrättelse här i riket.
Överenskommelsen bifogas denna förordning i svensk text som bilaga.

Bevis som avses i artikel 31 i konventionen utfärdas i Sverige av länsstyrelse. Bilaga

Överenskommelse om tillämpning av den nordiska konventionen om social trygghet den 5 mars 1981
Med stöd av artikel 27 i den nordiska konventionen om social trygghet den 5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge, i det följande kallad konventionen, har de behöriga myndigheterna i varje land enats om följande bestämmelser.

ARTIKEL 1

Konventionens artikel 1
I följande bestämmelser används de uttryck som definieras i artikel 1 i konventionen i den betydelse som där anges.

ARTIKEL 2

Konventionens artikel 28
 1. Förbindelseorgan och övriga organ
A. Förbindelseorgan enligt artikel 28 i konventionen är i Danmark Sikringsstyrelsen, i Finland Social- och hälsovårdsministeriet, i Island Tryggingastofnun rikisins, i Norge Rikstrygdeverket, i Sverige Riksförsäkringsverket.
B. Förbindelseorganen kan på begränsade områden delegera sina uppgifter till andra organ. De skall underrätta varandra om detta.
C. En förteckning över förbindelseorganen och de organ, till vilka uppgifter delegerats enligt B, bifogas denna överenskommelse som bilaga 1.
 1. Ömsesidigt bistånd
Myndigheter och andra organ skall vid tillämpningen av konventionen lämna varandra det bistånd som påkallas även i fall som inte uttryckligen nämns i denna överenskommelse.
 1. Kontroller och läkarundersökningar
Om en förmån utbetalas från ett nordisk land till en person som är bosatt i ett annat nordiskt land, skall det lokala organet i bosättningslandet, på förfrågan från det organ som utbetalar förmånen, inhämta de upplysningar som är av betydelse för rätten till förmånen och för förmånens storlek. Det lokala organet i bosättningslandet skall härvid på begäran ombesörja att en person som uppbär förtidspension, dagpenning vid sjukdom eller förmåner vid arbetsskada blir läkarundersökt.
 1. Administrationskostnader
Vid tillämpningen av konventionen och denna överenskommelse skall de tillämpande organen svara för de aministrationskostnader som uppstår. 5. Tolkningsfrågor
Uppstår meningsskiljaktigheter vid tillämpningen och tolkningen av konventionen eller denna överenskommelse, skall dessa behandlas av de behöriga myndigheter i de berörda länderna om inte de underlydande organen kan enas. Vid behov kan frågan behandlas av en grupp bestående av representanter från samtliga nordiska länder vilka utsetts av dessa länders behöriga myndigheter. En sådan grupp kan också sammankallas vid behov för att behandla allmänna tolknings- och tillämpningsfrågor avseende konventionen och denna överenskommelse.

ARTIKEL 3

Konventionens artikel 5

Avräkning av förmåner
 1. Om en förmån kan inskränkas enligt artikel 5 i konventionen, skall sådan inskränkning i första hand endast kunna göras av det utbetalande organet i den försäkrades bosättningsland enligt detta lands lagstiftning.
 2. Inskränkning som avses i punkt 1 kan göras av det utbetalande organet i annat land än bosättningslandet enligt det andra landets lagstiftning först sedan detta organ konstaterat att en sådan inskränkning inte görs i bosättningslandet.

ARTIKEL 4

Konventionens artikel 8

Utsända arbetstagare
 1. I fall som avses i konventionens artikel 8 punkt 1 skall förbindelseorganet i utsändningslandet på begäran av arbetstagare eller arbetsgivare intyga att den utsände arbetstagaren fortfarande omfattas av lagstiftningen i utsändningslandet.
 2. Intyg som avses i punkt 1 skall utfärdas på fastställd blankett. Intyget skall i samband med att arbetet påbörjas av arbetstagaren eller arbetsgivaren sändas till det organ i sysselsättningslandet som anges på blanketten. Förbindelseorganet i utsändningslandet skall sända kopia av intyget till förbindelseorganet i sysselsättningslandet i den utsträcking som anges på blanketten.
 3. Kommer arbetet att vara längre än den i artikel 8 punkt 1 i konventionen angivna tiden tolv månader, skall före utgången av denna tid ansökan om förlängning enligt artikel 8 punkt 2 av arbetsgivaren och arbetstagaren sändas till förbindelseorganet i utsändningslandet. Om myndigheterna i detta land tillstyrker sådan förlängning, skall ansökningen genast översändas till förbindelseorganet i sysselsättningslandet för inhämtande av medgivande.

ARTIKEL 5

Konventionens artiklar nr 12 och 13
Intyg om försäkringstid m.m. för förmåner vid sjukdom och föräldraskap 1. I fall som avses i artiklarna 12 och 13 i konventionen skall det organ som en försäkrad tillhörde i utflyttningslandet eller det land som sist utbetalat dagpenning, på förfrågan intyga den tid som den försäkrade har omfattats av lagstiftningen om förmåner vid sjukdom och föräldraskap samt intyga den försäkrades arbetsinkomster och uppburna dagpenning.
 1. Intyg som avses i punkt 1 skall utfärdas på fastställd blankett.

ARTIKEL 6

Konventionens artiklar 19 och 21

Intyg om försäkringsperioder m.m. i fråga om pensioner
 1. När enligt artikel 19 i konventionen bosättningstider skall sammanläggas för beräkning av grundpension, skall förbindelseorganet i ett nordiskt land på förfrågan intyga den bosättningstid som sökanden har fullgjort enligt detta lands lagstiftning.
 2. När enligt konventionens artikel 21 försäkringsperioder för tilläggspension skall sammanläggas, skall förbindelseorganet i ett nordiskt land på förfrågan intyga det antal år för vilka sökanden har intjänat rätt till tilläggspension enligt detta lands lagstiftning.
 3. Intyg som avses i punkt 1 och 2 skall utfärdas på fastställd blankett.

ARTIKEL 7

Konventionens artiklar nr 18, 19 och 20

Meddelande om rätt till och beslut om grundpension
 1. Om grundpension enligt konventionens artikel 20 punkterna 1-3 utges från ett nordiskt land till en person bosatt i ett annat nordiskt land, skall organet i det förstnämnda landet snarast möjligt lämna uppgift om grundpensionens storlek och, i förekommande fall, vid vilken tidpunkt utbetalningen av pension kommer att upphöra. Sådant meddelande skall lämnas till det organ i bosättningslandet som ansvarar för utbetalning av grundpension.
 2. Organet i bosättningslandet skall meddela organet i det andra nordiska landet som utbetalar grundpension när rätten till sådan pension i bosättningslandet kommer att inträda. Vid beviljande eller förskottsbetalning av grundpension i bosättningslandet skall organet i detta land lämna uppgift om pensionens storlek och på vilka grunder bosättningstiden är beräknad till organet i det andra nordiska landet, som utbetalar sådan pension.
 3. Ett organ i annat nordiskt land än bosättningslandet, som utbetalar pension enligt konventionens artikel 19 punkt 5 eller artikel 20 punkt 4, skall per den 1 januari varje år reglera pensionsutbetalningen med hänsyn till inhämtade upplysningar från organet i bosättningslandet angående storleken av den pension som utbetalas från detta organ.
 4. Meddelanden enligt punkterna 1 och 2 skall lämnas på fastställd blankett.

ARTIKEL 8

Konventionens artikel 23

Meddelande om beviljande av tilläggspension beräknad på grundval av antagandepoäng
 1. När villkoren enligt artikel 23 i konventionen för beviljande av tilläggspension med antagandepoäng är uppfyllda i ett nordiska land, skall organet i detta land lämna meddelande om den beviljade pensionen till ett organ i annat nordiska land, där pensionstagaren har arbetat under något av de fyra år som föregått pensionsfallet.
 2. Meddelande som avses i punkt 1 skall innehålla uppgift om tidpunkten för beviljandet, tilläggspensionens storlek samt om rätt till tilläggspension har intjänats de två år som närmast föregått pensionsfallet. Det organ som mottar ett sådant meddelande skall ge motsvarande upplysningar till det organ som lämnat meddelandet.
 3. Meddelande som avses i denna artikel skall inte sändas till eller från Danmark.
 4. Meddelande som avses i denna artikel skall lämnas på fastställd blankett.

ARTIKEL 9

Meddelande om pensionsansökan
Det organ i bosättningslandet som mottar en pensionsansökan skall omedelbart meddela detta till ett organ i annat nordiskt land där den som söker pension kan antas ha rätt till pension på grund av förvärvsarbete. Meddelande skall lämnas på fastställd blankett.

ARTIKEL 10

Blanketter
 1. Blanketter som skall användas för tillämpningen av denna överenskommelse upprättas av varje land efter samråd mellan förbindelseorganen. De skall upprättas på varje lands språk. För Islands del skall blanketterna upprättas också på danska, norska eller svenska.
 2. Förteckning över blanketter som avses i punkt 1 bifogas denna överenskommelse som bilaga 2.

ARTIKEL 11

Ikraftträdande och uppsägning
 1. Denna överenskommelse träder i kraft vid undertecknandet.
 2. Denna överenskommelse gäller under samma tid som konventionen, om inte uppsägning sker av något lands behöriga myndighet. Sådan uppsägning skall skriftligen meddelas de behöriga myndigheterna i övriga länder. Uppsägningen gäller endast det land som verkställt densamma och gäller från ingången av det kalenderår som inträffat minst sex månader efter det att alla behöriga myndigheter mottagit meddelande om uppsägningen.
Undertecknad i Köpenhamn den 25 oktober 1982
i ett exemplar på svenska, danska, finska, isländska och norska språken, vilka samtliga texter äger lika vitsord.
För Sveriges regering Claes I. WollinFör det danska socialministeriet Adam Trier
För det finska social- och hälsovårdsministeriet Yrjö VäänänenFör det isländska hälso vårds- och socialförsäk ringsministeriet Einar Agustsson
För det norska socialdepartementet Ole Ålgård

Ändringar

Förordning (1982:911) om tillämpning av en överenskommelse den 25 oktober 1982 om tillämpning av konventionen den 5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om social trygghet m.m.

Ändring, SFS 1993:1529

  Omfattning
  upph.