Förordning (1982:986) om överenskommelse mellan Sverige och Uruguay angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1982-11-11
Ändring införd
SFS 1982:986
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Endast den svenska texten är med i bilagan.
Regeringen föreskriver att den överenskommelse, som har tagits in som bilaga till denna förordning, skall gälla för Sveriges del.

Bilaga

Montevideo den 18 december 1981

Bäste Herre!
Jag har äran hänvisa till överläggningar som ägt rum mellan representanter för Uruguays och Sveriges regeringar i fråga om ömsesidig skattebefrielse av luftfart i internationell trafik.
Efter dessa överläggningar har följande överenskommelse träffats:
  1. Sveriges regering förklarar i enlighet med landets lagar och förordningar, under förutsättning av ömsesidighet, att uruguayskt företag som utövar luftfart skall vara fritaget i Sverige från alla skatter på inkomst och vinst som uppbärs för utövandet av luftfart i internationell trafik och från förmögenhetsskatt på lös egendom som hänför sig till sådan verksamhet.
  2. Uruguays regering förklarar i enlighet med landets lagar och förordningar, under förutsättning av ömsesidighet, att svenskt företag som utövar luftfart skall vara fritaget i Uruguay från alla skatter på inkomst och vinst som uppbärs för utövandet av luftfart i internationell trafik och från förmögenhetsskatt på lös egendom som hänför sig till sådan verksamhet.
Bestämmelserna i denna punkt skall tillämpas bl.a. på vinst som förvärvas av det gemensamma danska, norska och svenska luftfarts konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i den del vinsten som förvärvas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS), står i proportion till dess andel i konsortiet.
  1. Skattebefrielse enligt punkterna 1 och 2 tillämpas även i fråga om svenskt och uruguayskt civilt luftfartsföretag, som deltager i en "pool", ett gemensamt företag eller i en internationell driftsorganisation som utövar internationell trafik.
  2. Uttrycket "utövandet av luftfart i internationell trafik" avser yrkesmässig befordran av personer eller gods som utförs av den som äger, chartrar eller förhyr luftfartyg.
  3. Uttrycket "svenskt företag" avser företag som utövar luftfart och vars verkliga ledning är belägen i Sverige och som bedrivs antingen av svenska staten eller av fysisk person bosatt i Sverige och inte i Uruguay eller av bolag eller annan sammanslutning som bildats enligt svensk lag och som har sitt säte i Sverige och inte i Uruguya, däri inbegripet sådan sammanslutning i vilken svenska staten har andel.
Uttrycket "uruguayskt företag" avser företag som utövar luftfart och vars verkliga ledning är belägen i Uruguay och som bedrivs antingen av uruguayska staten eller av fysisk person bosatt i Uruguay och inte i Sverige eller av bolag eller annan sammanslutning som bildats enligt uruguaysk lag och som har sitt säte i Uruguay och inte i Sverige, däri inbegripet sådan sammanslutning i vilken Uruguay har andel.
  1. Befrielse enligt punkterna 1, 2 och 3 tillämpas på inkomst och förmögenhet i fråga om beskattningsperiod, beskattningsår eller räkenskapsår som börjar den 1 januari 1980 eller senare.
  2. Envar av de båda regeringarna förbehåller sig rätten att återkalla denna förklaring med utgången av ett kalenderår genom skriftlig underrättelse till den andra regeringen senast sex månader i förväg. I händelse av sådan återkallelse tillämpas skattebefrielsen sista gången på inkomst och vinst som uppbärs under och på egendom som innehas vid utgången av detta kalenderår.
Om föregående överenskommelse kan godtas av Sveriges regering har jag äran föreslå att denna not och Edert bekräftande svar skall anses utgöra en överenskommelse mellan Sveriges och Uruguays regeringar, vilken skall träda i kraft den dag då vardera regeringen från den andra regeringen har mottagit skriftlig underrättelse om att den vidtagit vederbörliga konstitutionella åtgärder.
Jag har etc.

Estanislao Valdéz Otero Utrikesminister

Motevideo den 18 december 1981
Eders Excellens,
Jag har äran bekräfta mottagandet av Eders Excellens' not av dagens datum, som lyder:
"Bäste Herre!
Jag har äran----- Jag har etc."
Jag har äran att meddela Eder att min regering godtar ovanstående.
Jag har etc.

Ändringar

Förordning (1982:986) om överenskommelse mellan Sverige och Uruguay angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag