Upphävd författning

Förordning (1982:987) om nedsättning av belgisk källskatt på utdelning, ränta och royalty

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1982-11-18
Ändring införd
SFS 1982:987
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ansökan om nedsättning av belgisk källskatt på utdelning eller ränta ("précompte mobilier") enligt artiklarna 10 eller 11 i dubbelbeskattningsavtalet den 2 juli 1965 mellan Sverige och Belgien eller belgisk källskatt på royalty ("précompte mobilier ou professionnel") enligt artikel 12 i avtalet görs på blanketter som fastställts av belgisk myndighet och som har beteckningen 276 Div. för utdelning, 276 Int. för ränta och 276 R. för royalty. Till varje blankett har fastställts särskilda anvisningar på franska, engelska och nederländska.

[S2]Blanketter jämte anvisningar tillhandahålls av länsstyrelserna och av "Bureau Central de Taxation de Bruxelles-Extranéité, Rue Royale 97, 1000 Bruxelles". Länsstyrelserna tillhandahåller anvisningarna endast på engelska.

2 §  Ansökan ges in i två exemplar till länsstyrelsen i det län där den skattskyldiges hemortskommun är belägen.

[S2]Länsstyrelsen skall efter erforderlig undersökning kostnadsfritt utfärda intyg enligt punkt IV på respektive blankett och återsända exemplar 1 av ansökningshandlingen till den skattskyldige.

3 §  Exemplar 1 av ansökningshandlingen och de handlingar, som enligt de till blanketten hörande särskilda anvisningarna skall bifogas ansökan, ges av den skattskyldige in till belgisk myndighet eller annan person som anges i anvisningarna.

Ändringar

Förordning (1982:987) om nedsättning av belgisk källskatt på utdelning, ränta och royalty

Ändring, SFS 1997:632

    Omfattning
    upph.