Upphävd författning

Förordning (1984:1129) om försörjningsberedskapsstöd

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1984-12-06
Ändring införd
SFS 1984:1129 i lydelse enligt SFS 1994:375
Ikraft
1985-01-21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statliga myndigheter, myndigheter inom kommuner och landsting samt företag som ägs av kommuner eller landsting kan få försörjningsberedskapsstöd för anskaffning i Sverige av textil- och konfektionsvaror, skor, läder, skinn och skinnprodukter, om anskaffningen är av särskild betydelse för att försörjningsberedskapen inom beklädnadsområdet skall kunna upprätthållas. Stöd får dock inte utgå om det inverkar på konkurrensen inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

[S2]Överstyrelsen för civil beredskap får inom ramen för tillgängliga medel utnyttja beredskapsstödet för sådana inköp av sjukhustextilier som överstyrelsen gör för att omsätta sina beredskapslager av sådana textilier. Förordning (1992:1114).

2 §  Försörjningsberedskapsstöd utgår med det belopp som utgör skillnaden mellan kostnaderna för den förmånligaste anskaffningen i Sverige och den förmånligaste anskaffningen utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Stödet kan dock bara utgå, om skillnaden är mindre än 200 000 kronor eller mindre än 20 procent av inköpssumman på det utländska anbudet. Förordning (1992:1114).

3 §  Frågor om försörjningsberedskapsstöd prövas av Överstyrelsen för civil beredskap. Beslut varigenom försörjningsberedskapsstöd skall lämnas enligt 1 § första stycket måste föregås av samråd med Kommerskollegium och Arbetsmarknadsstyrelsen. Uppkommer oenighet skall Överstyrelsen med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen eller besluta om att försörjningsberedskapsstöd inte skall lämnas. I sistnämnda fall får en samrådsmyndighet hänskjuta frågan till regeringen. Förordning (1994:375).

4 §  Före inköp av textil- och konfektionsvaror, skor, läder, skinn och skinnprodukter till ett värde som för varje varuslag uppgår till 200 000 kronor eller mer skall följande myndigheter samråda med Överstyrelsen för civil beredskap:

[S2]Rikspolisstyrelsen Kriminalvårdsstyrelsen Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) Försvarsmakten Försvarets materielverk Statens räddningsverk Kustbevakningen Socialstyrelsen Statens järnvägar Vägverket Luftfartsverket Generaltullstyrelsen Arbetsmarknadsstyrelsen

[S3]Samrådet bör ske före anbudsinfordran och grundas på myndighetens anskaffningsplaner. Förordning (1994:375).

5 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Överstyrelsen för civil beredskap efter hörande av Kommerskollegium och Arbetsmarknadsstyrelsen. Förordning (1994:375).

Ändringar

Förordning (1984:1129) om försörjningsberedskapsstöd

  Ikraftträder
  1985-01-21

Förordning (1988:462) om ändring i förordningen (1984:1129) om försörjningsberedskapsstöd

  Omfattning
  ändr. 1, 3-5 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:1061) om ändring i förordningen (1984:1129) om försörjningsberedskapsstöd

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1992:171) om ändring i förordningen (1984:1129) om försörjningsberedskapsstöd

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1992:1114) om ändring i förordningen (1984:1129) om försörjningsberedskapsstöd

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1993:625) om ändring i förordningen (1984:1129) om försörjningsberedskapsstöd

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1114

Förordning (1993:1723) om ändring i förordningen (1984:1129) om försörjningsberedskapsstöd

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:375) om ändring i förordningen (1984:1129) om försörjningsberedskapsstöd

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:197) om upphävande av förordningen (1984:1129) om försörjningsberedskapsstöd

  Omfattning
  upph.