Upphävd författning

Lag (1984:1140) om insemination

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-12-20
Ändring införd
SFS 1984 i lydelse enligt SFS 2002:253
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med insemination förstås i denna lag införande av sperma i en kvinna på konstlad väg.

2 §  Insemination får utföras endast om kvinnan är gift eller bor tillsammans med en man under äktenskapsliknande förhållanden. För inseminationen krävs skriftligt samtycke av maken eller den man som kvinnan bor tillsammans med.

Prop. 2004/05:137: Lagen blir genom ändringen tillämplig även på sambor av samma kön. Insemination med sperma från en givare kan alltså utföras när kvinnan är sambo med en annan kvinna.

Enligt 3 kap. 1 § lagen om registrerat partnerskap skall bestämmelser med anknytning till äktenskap och makar tillämpas på motsvarande sätt för partnerskap och partner. Ett undantag i den lagen för insemination har tagits bort. När det i förevarande paragraf talas om att insemination får utföras om kvinnan är gift ...

3 §  Insemination med sperma från annan man än den som kvinnan är gift eller bor tillsammans med får utföras endast vid offentligt finansierade sjukhus under överinseende av läkare med specialistkompetens i gynekologi och obstetrik.

[S2]Läkaren skall pröva om det med hänsyn till makarnas eller de samboendes medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att inseminationen äger rum. Inseminationen får utföras endast om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Vägras inseminationen, får makarna eller de samboende begära att Socialstyrelsen prövar frågan.

[S3]Läkaren väljer lämplig spermagivare. Sperma från avliden givare får inte användas vid insemination. Uppgifter om givaren skall antecknas i en särskild journal, som skall bevaras i minst 70 år. Lag (2002:253).

Prop. 2001/02:89: Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.1.

I första stycket har införts en föreskrift om att givarinsemination skall utföras på offentligt finansierade sjukhus. Begreppet allmänt sjukhus har ersatts med offentligt finansierade sjukhus. Bakgrunden finns förklarad i avsnitt 6.3. Detaljregleringen att givarinsemination skall ...

4 §  Den som har avlats genom insemination som avses i 3 § har, om han eller hon uppnått tillräcklig mognad, rätt att ta del av de uppgifter om givaren som antecknats i sjukhusets särskilda journal. Har någon anledning att anta att han eller hon avlats på sätt som sägs i första stycket är socialnämnden skyldig att på begäran hjälpa denne att ta reda på om det finns några uppgifter antecknade i en särskild journal. Lag (2002:253).

Prop. 2001/02:89: Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.1.

För att förtydliga barnets rätt till sitt ursprung har en ändring införts i denna paragraf. Även barn som tror sig ha tillkommit genom insemination skall ha rätt att få hjälp från socialnämnden att skaffa fram uppgifter om tillkomstsätt m.m. Ändringen motsvarar den regel som föreslås i 7 § lagen ...

5 §  Om det i ett mål om faderskap till barn är nödvändigt att få del av de uppgifter som finns om en insemination, är den som är ansvarig för inseminationen eller annan som har tillgång till uppgifterna skyldig att på begäran av domstolen lämna ut dessa uppgifter.

Prop. 2004/05:137: Paragrafen handlar om skyldigheten att till domstol lämna ut uppgifter om en insemination. Uppgiftsskyldigheten gäller även om det i ett mål om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken är nödvändigt att få del av de uppgifter som finns om en insemination.

6 §  Fryst sperma får inte utan socialstyrelsens tillstånd föras in hit i landet.

7 §  Den som vanemässigt eller för att bereda sig vinning utför insemination i strid mot denna lag eller under angivna förhållanden tillhandahåller sperma för sådan insemination döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

8 §  Socialstyrelsens beslut enligt 3 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2002:253).

Prop. 2001/02:89: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7.1.

Paragrafen är ny. Enligt bestämmelsen skall Socialstyrelsens beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Det är makarna eller de samboende gemensamt som kan överklaga Socialstyrelsens beslut. Enligt lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall överklagande ske till den länsrätt ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:1140) om insemination

  Övergångsbestämmelse

  Bestämmelsen i 4 § gäller inte i fall då spermagivaren har lämnat sperma före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:2
  Ikraftträder
  1985-03-01

Lag (2002:253) om ändring i lagen (1984:1140) om insemination

Förarbeten
Rskr. 2001/02:227, Prop. 2001/02:89, Bet. 2001/02:SoU16
Omfattning
ändr. 3, 4 §§; ny 8 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2005:443) om ändring i lagen (1984:1140) om insemination

Förarbeten
Rskr. 2004/05:284, Prop. 2004/05:137, Bet. 2004/05:LU25
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Ändring, SFS 2006:351

Omfattning
upph.