Upphävd författning

Förordning (1984:224) om bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om rätt till förtidspension i vissa fall

Version: 1984:224

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-05-03
Ändring införd
SFS 1984:224
Ikraft
1984-05-29
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens löne- och pensionsverk får -- vid tillämpningen av statliga pensionsavtal eller statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287, SPR) -- bifalla ansökningar om förtidspension enligt 11 § 1 mom.fjärde stycket SPR, om arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller olycksfall i sådan grad att avgång ur tjänsten är motiverad, och enligt 11 § 1 mom.femte stycket SPR.

[S2]Verket beslutar också om förtidspensionen skall utgå från en tidigare tidpunkt än vid pensioneringsperiodens nedre gräns eller vid pensionsåldern.

2 §  Finner statens löne- och pensionsverk vid sin prövning antingen att det är tveksamt om förtidspension bör beviljas eller att en ansökning bör avslås, skall ärendet lämnas över till regeringen för prövning.

Ändringar

Förordning (1984:224) om bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om rätt till förtidspension i vissa fall

    Ikraftträder
    1984-05-29

Ändring, SFS 1988:237

    Omfattning
    upph.