Upphävd författning

Förordning (1984:288) om överföring i krig av vissa av domkapit- lens uppgifter till kontraktsprostarna

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1984-05-17
Ändring införd
SFS 1984:288 i lydelse enligt SFS 1989:87
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning skall tillämpas

 1. om riket kommer i krig,
 2. om regeringen föreskriver att förordningen skall tillämpas.

[S2]Regeringen meddelar föreskrifter om när förordningen inte längre skall tillämpas.

2 §  Om förbindelserna mellan domkapitlet och pastoraten i ett kontrakt i stiftet inte kan upprätthållas, får kontraktsprosten från domkapitlet överta de uppgifter som anges i 4 §.

[S2]När förbindelserna med domkapitlet åter kan upprätthållas, skall kontraktsprosten till domkapitlet omedelbart anmäla de beslut som har fattats med stöd av första stycket.

3 §  Även om förbindelserna till domkapitlet kan upprätthållas, får dom- kapitlet till en kontraktsprost helt eller delvis föra över de uppgifter som anges i 4 §, om det föreligger risk för att förbindelserna med pasto- raten kommer att brytas.

4 §  Kontraktsprosten får ändra eller upphäva sådana föreskrifter om de prästerliga arbetsuppgifternas fördelning som har meddelats av domkapitlet för prästerna i ett pastorat inom kontraktet eller för någon annan präst som tjänstgör inom kontraktet. Förordning (1989:87).

5 §  Ett beslut som en kontraktsprost har meddelat med stöd av denna förordning får överklagas i den ordning som är föreskriven om besvär över beslut av domkapitlet i frågan.

Ändringar

Förordning (1984:288) om överföring i krig av vissa av domkapitlens uppgifter till kontraktsprostarna

  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1989:87) om ändring i förordningen (1984:288) om överföring i krig av vissa av domkapitlens uppgifter till kontraktsprostarna

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Ändring, SFS 1995:128

  Omfattning
  upph.