Upphävd författning

Försäkringsinspektionens kungörelse (1984:290) om villkoren för behörighet att tjänstgöra som aktuarie vid försäkringsbolag som meddelar livförsäkring

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-04-11
Ändring införd
SFS 1984:290
Ikraft
1984-06-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Försäkringsinspektionen föreskriver med stöd av 8 kap 18 § försäkringsrörelselagen (1982:713) och 49 § försäkringsrörelseförordningen (1982:790) följande.
Den som skall tjänstgöra som aktuarie i försäkringsbolag, som meddelar livförsäkring, skall
  1. enligt högskoleförordningen (1977:263) ha erhållit utbildningsbevis avseende samtliga utbildningsmoment ingående i utbildningslinje omfattande sammanlagt minst 120 poäng, varav minst 60 poäng i ettdera av ämnena matematik och matematisk statistik samt minst 40 poäng i det andra ämnet, eller
  2. enligt kungörelsen (1969:50) om utbildning vid de filosofiska fakulteterna och regeringens bestämmelser den 28 mars 1969 om studiekurser vid de filosofiska fakulteterna ha avlagt filosofie kandidatexamen med studiekurser omfattande sammanlagt minst 60 poäng i ettdera av ämnena matematik och matematisk statistik samt minst 40 poäng i det andra ämnet, eller
  3. enligt regeringens före år 1969 gällande stadgor om filosofiska examina ha avlagt filosofisk ämbetsexamen eller filosofie kandidatexamen med minst betyget "berömlig" i ettdera av ämnena matematik och matematisk statistik samt minst betyget "med beröm godkänd" i det andra ämnet. Med ämnet matematisk statistik jämställs här ämnet försäkringsmatematik och matematisk statistik.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Försäkringsinspektionens Kungörelse (1984:290) om villkoren för behörighet att tjänstgöra som aktuarie vid försäkringsbolag som meddelar livförsäkring

Övergångsbestämmelse

  1. Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag, då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  2. Genom kungörelsen upphävs kungörelsen (1972:48) angående behörighet att vara aktuarie vid försäkringsbolag, som meddelar livförsäkring.
  3. För den som vid kungörelsens ikraftträdande redan behörigen tjänstgör eller tjänstgjort som aktuarie vid försäkringsbolag, som meddelar livförsäkring, gäller de äldre bestämmelserna.
Ikraftträder
1984-06-12

Finansinspektionens föreskrifter (1999:688) om upphävande av Försäkringsinspektionens kungörelse (1984:290) om villkoren för behörighet att tjänstgöra som aktuarie vid försäkringsbolag som meddelar livförsäkring

Omfattning
upph.