Upphävd författning

Förordning (1984:460) om statsbidrag till lokala arbetslivsmuseer

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984:460
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En lokal sammanslutning eller stiftelse som driver ett arbetslivsmuseum kan få statsbidrag enligt föreskrifterna i denna förordning.

[S2]Med arbetslivsmuseum avses sådan verksamhet som har till syfte att genom musealt bevarande och genom prov på yrkets utövande tillvarata försvinnande yrkeskunskaper i en autentisk arbetsmiljö.

2 §  Statsbidrag kan lämnas för investeringar vid ett arbetslivsmuseum, om verksamheten förmedlas och levandegörs i lokaler dit allmänheten har tillträde.

3 §  Frågor om statsbidrag prövas av statens kulturråd.

4 §  Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

5 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning skall meddelas av statens kulturråd.

Ändringar

Förordning (1984:460) om statsbidrag till lokala arbetslivsmuseer

Förarbeten
Prop. 1983/84:100
Ikraftträder
1984-07-01

Ändring, SFS 2000:1078

Omfattning
upph.