Förordning (1984:487) om hyresstopp

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Ändring införd
SFS 1984:487
Ikraft
1984-06-28
Tidsbegränsad
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid tillämpning av 1 § tredje stycket lagen (1984:486) om hyresstopp avses med ombyggnad

  1. åtgärder som enligt 75 § första stycket c) byggnadsstadgan (1959:612) hänförs till nybyggnad,
  2. åtgärder som finansieras med bostadslån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946).

2 §  Frågor om undantag från förbudet i 1 § lagen (1984:486) om hyresstopp prövas av statens pris- och kartellnämnd.

[S2]Nämndens beslut kan överklagas genom besvär hos regeringen (bostadsdepartementet).

3 §  Allmänt åtal för brott som avses i 2 § lagen (1984:486) om hyresstopp får väckas endast efter medgivande av statens pris- och kartellnämnd.

4 §  Pris- och kartellnämnden får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1984:486) om hyresstopp.

Ändringar

Förordning (1984:487) om hyresstopp

Ikraftträder
1984-06-28